PB I-3/4150/IN-127/US/2006/MK - Zakup budynków mieszkalnych ze środków pochodzących ze zbycia nieruchomości

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 maja 2006 r. Izba Skarbowa w Łodzi PB I-3/4150/IN-127/US/2006/MK Zakup budynków mieszkalnych ze środków pochodzących ze zbycia nieruchomości

Pytanie podatnika

Czy zakup wspólnie z innymi wspólnikami spółki cywilnej budynku mieszkalnego wraz z gruntem związanym z tym budynkiem spełnia przesłanki do zwolnienia z podatku dochodowego o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ww. ustawy?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 lutego 2006 r. Nr US I/1-415/kp/2/2005, nie podzielając równocześnie stanowiska przedstawionego przez podatnika.

Wnioskiem z dnia 1 grudnia 2005 r. wystąpiła Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawiając następujący stan faktyczny:

W dniu 21 stycznia 2004 r. dokonała Pani sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 59/1000 części wspólnych budynku mieszkalnego i takim samym udziałem w prawie własności działki gruntu na której posadowiony jest budynek.

W dniu 2 lutego 2004 r. złożyła Pani oświadczenia, iż przychód ze zbycia lokalu mieszkalnego przeznaczy na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż w okresie 2 lat od dnia sprzedaży zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a oraz, że dnia 29 września 2004 r. nabyła Pani na zasadach współwłasności łącznej wraz z pozostałymi wspólnikami spółki cywilnej zabudowaną działkę gruntu o powierzchni 0,1309 ha. Na zakupionej działce posadowione są dwie kamienice mieszkalne. W kamienicach znajduje się 15 lokali mieszkalnych oraz 4 lokale użytkowe. Zarówno lokale mieszkalne jak i użytkowe znajdujące się w zakupionych kamienicach są wynajmowane w działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki cywilnej, włączone do ewidencji środków trwałych i amortyzowane.

Przedstawiając swoje stanowisko w sprawie uznała Pani, iż ustawodawca nie wprowadza ograniczeń dotyczących nabywanej nieruchomości, w związku z czym zakup wspólnie z innymi wspólnikami spółki cywilnej budynku mieszkalnego wraz z gruntem związanym z tym budynkiem spełnia przesłanki do zwolnienia z podatku dochodowego o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ww. ustawy.

Organ podatkowy pierwszej instancji w postanowieniu z dnia 24 lutego 2005 r. Nr US I/1-415/kp/2/200 podzielił Pani stanowisko w sprawie.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza co następuje:

Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia z urzędu postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.f., jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Z mocy art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.f. źródłami przychodu jest m. in. odpłatne zbycie, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz wynikającego z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, prawa wieczystego użytkowania gruntów, innych rzeczy.

Z kolei art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje wyczerpująco warunki zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych wskazując, że przychód ten powinien być wydatkowany w całości lub w części, nie później jednak niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, tj.:

1. na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

2. na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

3. na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

4. na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5. na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z przytoczonych przepisów bezspornie wynika, iż zwolnieniu podlegają nakłady związane z celami mieszkaniowymi.

Analizując wykładnię celowościową przepisu, należy stwierdzić, iż wyraźną intencją zapisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy jest zachęcenie (poprzez ustawowe zwolnienie podatkowe) osób uzyskujących przychód ze sprzedaży nieruchomości, praw majątkowych itp. do przeznaczenia pieniędzy uzyskanych z tego źródła na cele nie związane z konsumpcją, lecz wydatkowanie ich na trwałe dobra zaspakajające przede wszystkim ich własne potrzeby mieszkaniowe.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż uzyskane ze sprzedaży nieruchomości pieniądze przeznaczyła Pani na zakup zabudowanej działki, na której znajdują się dwie kamienice mieszkalne. Przy czym już w momencie zakupu wiadomym było, iż znajdujące się tam lokale mieszkalne oraz użytkowe nie będą służyły Pani potrzebom mieszkaniowym, są bowiem wynajmowane w działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki cywilnej, włączone do ewidencji środków trwałych i amortyzowane.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi takie przeznaczenie funduszy ze sprzedaży nieruchomości nie spełnia wymogów art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przychodu winna Pani zatem zapłacić 10% podatek.

Z uwagi na powyższe, mając na względzie zapis art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, jak w sentencji niniejszej decyzji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl