PB I-3/4117/IN-60/US/2006/ER - Opodatkowanie odprawy mieszkaniowej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 października 2006 r. Izba Skarbowa w Łodzi PB I-3/4117/IN-60/US/2006/ER Opodatkowanie odprawy mieszkaniowej

Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania odprawy mieszkaniowej.

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 28.07.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skierniewicach z dnia 21.07.2006 r. Nr US.I.2/EI/38/10/2006, odmawia zmiany w/w postanowienia.

W dniu 24.04.2006 r. zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skierniewicach z wnioskiem o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 01.12.2004 r. została zawarta umowa Nr 2/2004 pomiędzy Panem jako "świadczeniobiorcą" a Dyrektorem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej jako "świadczeniodawcą" o wypłatę odprawy mieszkaniowej.

W Pana ocenie wypłacona odprawa mieszkaniowa nie podlega opodatkowaniu zgodnie ze zmienionym z dniem 01.07.2004 r. brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 49 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Organ podatkowy pierwszej instancji postanowieniem z dnia 21.07.2006 r. Nr US.I.2/EI/38/10/2006 nie podzielił poglądu wyrażonego w złożonym wniosku.

Nie zgadzając się ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, w dniu 28.07.2006 r. złożył Pan zażalenie.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, co następuje:

Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego jeżeli uzna, że zażalenie podatnika zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie zaś z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. - opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 49 wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zmienionego przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 z dniem 01.07.2004 r.) wolne od podatku dochodowego są kwoty wypłacone osobom wymienionym w art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368 ze zm.) z tytułu odprawy mieszkaniowej.

Z umowy o wypłatę odprawy mieszkaniowej nr 2/2004 z dnia 01.12.2004 roku jaką Pan jako "świadczeniobiorca" podpisał z Dyrektorem Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie (świadczeniodawcą) wynika, iż odprawa mieszkaniowa została Panu przyznana na podstawie art. 47 w związku z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 22.06.1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16.04.2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 ze zm.)

Tym samym biorąc pod uwagę zapis art. 21 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest podstaw do uznania wypłaconej Panu odprawy mieszkaniowej jako zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym. Stosownie zaś do zapisu art. 52c ust. 2 w/w ustawy o podatku dochodowym - na jaki się Pan powołuje w złożonym zażaleniu - w brzmieniu obowiązującym od 01.07.2004 r. - zwalnia się z podatku dochodowego ekwiwalent w zamian za rezygnację z osobnej kwatery stałej, o której mowa w art. 19 ust. 3 i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203).

Przepis art. 19 ust. 3 wyżej powołanej ustawy stanowi, iż w sprawach wypłaty ekwiwalentu za rezygnację z kwatery dyrektor oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej rozpatrując wniosek osoby uprawnionej o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery, złożony do dnia 30.06.2004 r., a niezakończony zawarciem umowy, stosuje przepisy ustawy obowiązujące do dnia 30.06.2004 r., uwzględniając uprawnienia do powierzchni użytkowej podstawowej przysługujące wnioskodawcy w dniu wypłaty ekwiwalentu, przyjmując jako podstawę obliczenia ekwiwalentu średnią cenę metra kwadratowego tej powierzchni, ustaloną przez dyrektora oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Wobec powyższego, powołany przez Pana w złożonym zażaleniu przepis art. 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Z uwagi na powyższe Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznaje, jak w sentencji niniejszej decyzji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl