PB I-3/4117/IN-36/USZ/2005/PM - Umorzenie odsetek od kredytu a przychody z innych źródeł

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 lipca 2005 r. Izba Skarbowa w Łodzi PB I-3/4117/IN-36/USZ/2005/PM Umorzenie odsetek od kredytu a przychody z innych źródeł

Pytanie podatnika

Czy umorzona przez Bank kwota pożyczki przeznaczonej na działalność gospodarczą stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 23 maja 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu z dnia 12 maja 2005 r. Nr I-2/415-18/05, zmienia ww. postanowienie.

W dniu 15 marca 2005 r. zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu z wnioskiem o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 1991 r. zawarła Pani z Bankiem... umowę kredytową o udzielenie kredytu przeznaczonego na działalność gospodarczą. Działalność gospodarczą zawiesiła Pani po okresie czterech miesięcy a następnie ją zlikwidowała. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie uzyskiwała Pani dochodów pozwalających na regularną spłatę kredytu. Koszty z tytułu spłaty kredytu nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności.

Bank przekwalifikował kredyt jako przeterminowany i naliczył odsetki karne, a następnie wszczął postępowanie egzekucyjne. W wyniku zawartej ugody wpłaciła Pani kwotę brakującą do spłaty należności głównej, a Bank umorzył naliczone na ten dzień odsetki.

Po zakończeniu roku podatkowego Bank sporządził i przesłał Pani "Informację o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w roku 2004" (PIT - 8C), wykazując umorzoną część odsetek z tytułu umowy kredytowej z 1991 r. jako przychód w kwocie 26.596,02 zł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W Pani ocenie kwota, umorzona przez Bank nie jest nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest również żadnym innym przychodem podlegającym opodatkowaniu.

Organ podatkowy pierwszej instancji postanowieniem z dnia 12 maja 2005 r. Nr I-2/415-18/05 nie podzielił Pani poglądu wyrażonego w złożonym wniosku.

Nie zgadzając się ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego, w dniu 23 maja 2005 r. złożyła Pani zażalenie.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, co następuje.

Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego jeżeli uzna, że zażalenie podatnika zasługuje na uwzględnienie.

Jednocześnie w myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W art. 10 i art. 20 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano źródła przychodów stanowiących podstawę opodatkowania tym podatkiem.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 tej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W myśl art. 42a cytowanej ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych art. 21, art. 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, /.../.

Odnosząc powyższe do analizowanego stanu faktycznego, Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, że mimo, iż odstępstwem od generalnej zasady opodatkowania wszelkich dochodów są dochody (przychody) wymienione w art. 21, 52 i 52a cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w tych zwolnieniach brak jest konkretnego wskazania zwolnienia od opodatkowania umorzenia odsetek od kredytów, to w opisanym stanie faktycznym nie sposób jest doszukać się przysporzenia majątkowego po stronie podatniczki spłacającej zaciągnięty kredyt. Z zawartej umowy ugody wynika, iż zobowiązała się Pani do spłaty należności głównej objętej postępowaniem ugodowym co też Pani uczyniła. Umorzenie przez Bank odsetek od kredytu w wyniku zawarcia umowy ugody, stanowi tylko zmianę warunków umowy o kredyt. Wobec tego, zawarcie umowy ugody, w wyniku której dochodzi do umorzenia (bądź obniżenia) odsetek nie generuje przychodu do opodatkowania u podatnika, jako osoby spłacającej kredyt.

W związku z powyższym wartość umorzonych odsetek od kredytu wynikająca z wystawionej przez Bank informacji PIT-8C, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl