PB I-3/4117/IN-2/IUSŁ-B/2006/AA - Prawo do ulgi remontowej

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 14 lutego 2006 r. Izba Skarbowa w Łodzi PB I-3/4117/IN-2/IUSŁ-B/2006/AA Prawo do ulgi remontowej

Pytanie podatnika

Dotyczy odliczenia wydatków remontowych bez tytułu prawnego.

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi odmawia zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty Nr I USB XVI/415/57/05 z dnia 16 grudnia 2005 r.

W dniu 11 października 2005 r. zwrócił się Pan do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty z wnioskiem o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Przedmiotowy wniosek został następnie uzupełniony w dniu 7 listopada 2005 r.

Wątpliwości Pana powstały na tle następującego stanu faktycznego.

Mieszka Pan w lokalu położonym w Łodzi przy ul. S..., stanowiącym własność Pańskich rodziców, którzy wyrażają zgodę na zamieszkiwanie Pana w tym lokalu w zamian za pokrycie części kosztów związanych z jego utrzymaniem. Jednocześnie większość wolnych dni przebywa Pan w domu położonym w T... przy ul. T..., którego współwłaścicielami są Pana ojciec oraz jego brat. Obaj współwłaściciele wyrazili zgodę na Pana czasowe zamieszkiwanie i zgodnie z ich wolą jeden z pokoi przeznaczony jest do Pana wyłącznego użytku.

W roku 2005 poniósł Pan wydatki na remont i modernizację lokalu mieszkalnego przy ul. S... oraz budynku mieszkalnego przy ul. T... w T.... W uzupełnieniu wniosku o dokonanie interpretacji podniósł Pan, iż poniesione wydatki zostały udokumentowane fakturami wystawionymi na Pana nazwisko. Tytułem prawnym uzasadniającym skorzystanie z przedmiotowej ulgi są ustne umowy użyczenia zawarte z rodzicami oraz z współwłaścicielami domu przy ul. T.... Stoi Pan na stanowisku, iż poniesione wydatki podlegają odliczeniu od podatku w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty w wydanym w dniu 16 grudnia 2005 r. postanowieniu nie podzielił poglądu wyrażonego w złożonym wniosku.

Nie zgadzając się z powyższym, w dniu 2 stycznia 2006 r. złożył Pan zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, co następuje:

Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego jeżeli uzna, że zażalenie podatnika zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie należy podkreślić, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, każda ulga podatkowa stanowi odstępstwo od zasady powszechności i równości podatkowej. W konsekwencji o prawie do odliczenia może decydować wyłącznie literalne brzmienie obowiązujących przepisów; w przypadku ulgi remontowo-modernizacyjnej przepisami tymi jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy, podatek dochodowy od osób podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, obliczony zgodnie z art. 27 i obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ustawie, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, a ponadto przedmiotowe wydatki:

1. mieszczą się w zakresie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r., opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 156, poz. 788 (art. 27a ust. 17 ustawy),

2. zostały udokumentowane fakturą wystawioną wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodem odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej - dowodem tej wpłaty (art. 27a ust. 6 pkt 1 ustawy),

3. nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu (art. 27a ust. 7 pkt 1 ustawy)

4. dotyczą budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 27a ust. 7 pkt 2 ustawy).

O ile przytoczone warunki zostaną spełnione łącznie, podatnikowi przysługuje prawo do odliczeń od podatku na zasadach określonych w art. 27a ust. 3 pkt 2, ust. 4, ust. 5, ust. 10 oraz ust. 15 ustawy.

Podkreślenia wymaga również fakt, iż ustawodawca nie uzależnił prawa do omawianej ulgi od innych, niż wyżej wymienionych, warunków.

W przedmiotowej sprawie istotne jest zatem wyjaśnienie pojęcia "tytuł prawny", za który uważa się między innymi własność, umowę użyczenia, czy też umowę najmu lub dzierżawy, które dają prawo do korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części. Nie jest natomiast takim tytułem samo zameldowanie w lokalu i to zarówno na pobyt stały, jak i czasowy. Nawet wówczas gdy zainteresowana osoba mieszka w określonym lokalu od urodzenia. Ma to z jednej strony takie konsekwencje, że osoba zameldowana w lokalu, remontując go, nie uzyska prawa do ulgi, jeśli za meldunkiem nie idzie tytuł prawny do lokalu, a z drugiej - gdy osoba mająca tytuł prawny do lokalu nie jest w nim zameldowana, a poniesie wydatki na remont lub modernizację tego lokalu, ma prawo rozliczać je w ramach ulgi. Odnosząc powyższe do analizowanego stanu faktycznego stwierdzić należy, iż przysługuje Panu prawo do odliczenia wydatków ponoszonych z tytułu remontu, ale jedynie tej części lokalu mieszkalnego czy budynku mieszkalnego, który jest przedmiotem użyczenia. O zakresie prawa do skorzystania z ulgi remontowej decyduje zatem treść zawartych przez Pana umów. Nie można więc ograniczyć się jedynie do stwierdzenia istnienia tytułu prawnego lub jego braku, co Pan podnosił na etapie zażalenia, ponieważ dopiero po analizie przedmiotowych umów (bądź przesłuchaniu drugiej strony umowy) można będzie określić jednoznacznie, czy posiada Pan tytuł prawny do całości lokalu mieszkalnego (w przypadku budynku mieszkalnego z treści pisma wynika, iż ma Pan prawo do korzystania z jednego pokoju). Tym samym nie jest zasadny zarzut, iż cyt. "nie ma znaczenia, której części mieszkania lub domu dotyczą wydatki". Co więcej to właśnie określenie, której części mieszkania i domu przedmiotowe wydatki dotyczyły ma kluczowe znaczenie w ustaleniu, czy nabył Pan prawo do skorzystania z ulgi remontowej.

Nie można również zgodzić się z Pańskim kolejnym zarzutem, iż sentencja zaskarżonego rozstrzygnięcia Naczelnika Urzędu nie pokrywa się z uzasadnieniem, ponieważ przyznaje, iż Pańskie stanowisko jest prawidłowe w odniesieniu do wydatków przeznaczonych na remont i modernizację tej części lokalu mieszkalnego, która jest przedmiotem użyczenia uznając jednocześnie, stosownie do art. 14a § 1 i § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, nieprawidłowość stanowiska wyrażonego we wniosku o interpretację. Zgodnie bowiem z treścią złożonego wniosku o udzielenie interpretacji, uznał Pan, iż prawo do odliczenia wydatków przysługuje niezależnie od tego, której części lokalu dotyczyły. Powyższe przekonanie potwierdza również treść złożonego zażalenia.

Tym samym, zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami, stwierdzić należy, iż Pańskie stanowisko nie jest zasadne.

Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, jak w sentencji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl