PB I-2/4117/IS/IN-17/US w Wierusz.06/MB - Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu zadań bezpośrednio związanych z realizacją projektu finansowanego z bezzwrotnej pomocy zagranicznej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 października 2006 r. Izba Skarbowa w Łodzi PB I-2/4117/IS/IN-17/US w Wierusz.06/MB Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu zadań bezpośrednio związanych z realizacją projektu finansowanego z bezzwrotnej pomocy zagranicznej

Pytanie podatnika

Czy dochody uzyskane z tytułu zadań bezpośrednio związanych z realizacją projektu finansowanego z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, będą podlegały zwolnieniu wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części (75%) sfinansowanej z ww. środków?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 26.07.2006 r. (data wpływu do tut. Izby Skarbowej: 07.08.2006 r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieruszowie Nr US-I/415-10/06 z dnia 18.07.2006 r., odmawia zmiany ww. postanowienia.

W dniu 18.052006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieruszowie wpłynął Pana wniosek. o dokonanie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Wątpliwości Pana powstały na tle następującego stanu faktycznego: Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie której, jest dokonywanie analiz budowlano-technicznych. W dniu 01.07.2003 r. podpisał Pana z firmą...Spółka Akcyjna Oddział w Polsce umowę, której przedmiotem jest świadczenie usług polegających na dokonywaniu analiz technicznych przy modernizacji odcinka autostrady Krzywa-Wrocław, powierzono Panu funkcję asystenta laboratorium. W przedstawionym stanie faktycznym, w dniu 15.11.2002 r. pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad w Warszawie działającą w imieniu Ministerstwa Infrastruktury, a firmą... (zwaną Konsultantem) zawarta została umowa, której przedmiotem był projekt zatytułowany: "Zarządzanie i Nadzór Budowy Autostrady A-4 Odcinek Krzywa-Wrocław, Polska". Zgodnie z art. 10 tej umowy 75% wartości kontraktu, finansowane jest z funduszy ISPA, a płatność dokonywana jest na konto-spółki konsultanta. Zapłata za usługi świadczone przez podwykonawcę, Pana firmę realizowana jest bezpośrednio z konta dysponenta środków bezzwrotnej pomocy. W Pana ocenie dochody przez Pana uzyskane z tytułu zadań bezpośrednio związanych z realizacją projektu finansowanego z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, będą podlegały zwolnieniu wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części (75%) sfinansowanej z ww. środków.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie postanowieniem z dnia 18.07.2006 r. Nr US-I/415-10/06 nie podzielił Pana poglądu zauważając, iż prowadzone przez Pana przedsiębiorstwo jest podwykonawcą zleconych zadań w ramach zawartej umowy, a nie bezpośrednim beneficjentem środków pomocowych. Tym samym nie ma tu zastosowania przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś otrzymane przychody z tytułu wykonania zadań wynikających z zawartej umowy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z przepisami ww. ustawy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie postanowieniem z dnia 18.07.2006 r. Nr US-I/415-10/06 nie podzielił Pana poglądu zauważając, iż prowadzone przez Pana przedsiębiorstwo jest podwykonawcą zleconych zadań w ramach zawartej umowy, a nie bezpośrednim beneficjentem środków pomocowych. Tym samym nie ma tu zastosowania przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś otrzymane przychody z tytułu wykonania zadań wynikających z zawartej umowy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z przepisami ww. ustawy

Nie zgadzając się z powyższym złożył Pan zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym: 26.07.2006 r.), wnosząc o zmianę ww. postanowienia. W uzasadnieniu zażalenia podnosi Pan, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie mylnie przyjął, iż bezpośrednim beneficjentem środków pomocowych z fundusz ISPA jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a cel programu finansowanego z bezzwrotnych środków pomocowych, bezpośrednio realizuje firma... Spółka Akcyjna, bowiem ona zawarła umowę z GDDKiA, która jako pierwsza otrzymała bezzwrotną pomoc. W Pana ocenie to Pana firma, realizuje bezpośrednio cel programu IPSA, finansowanego z bezzwrotnej pomocy Wspólnoty Europejskiej. Zdaniem Pana, świadczą o tym, już same warunki umowy głównej zawartej pomiędzy GDDKiA a firmą... S.A. W umowie tej przewidziano powołanie ekspertów oraz źródła finansowania ich wynagrodzeń za usługi. Zauważa Pan, iż zgodnie z umową główną, usługi świadczone przez Pana firmę, bezpośrednio realizują cel programu oraz finansowane są w 75% z środków pochodzących z funduszu bezzwrotnej pomocy IPSA. Podnosi Pan, iż firma... S.A. jest dysponentem, nie beneficjentem środków pochodzących z funduszy bezzwrotnej pomocy ISPA. Natomiast Pana firma jest "pierwszą" firmą otrzymującą bezzwrotną pomoc, zwolnioną na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W Pana ocenie spełnia Pan obie przesłanki z powołanego przepisu prawnego, wobec czego przysługuje Panu zwolnienie.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zauważa, co następuje:

Jak wynika z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego rolę instytucji wdrażającej, a więc upoważnionej do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w rozpatrywanej sprawie pełni Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która zawarła kontrakt na wykonanie prac w ramach projektu współfinansowanego z funduszu bezzwrotnej pomocy IPSA ze spółką akcyjną... jako wykonawcą, bezpośrednio realizującym prace określone kontraktem, która z kolei zawarła umowę z Pana firmą, zlecając Panu jako podwykonawcy wykonywanie obowiązków asystenta laboratorium. W związku z powyższym, należy zauważyć, iż cel programu finansowanego z bezzwrotnych środków pomocowych realizuje firma SCETAUROUTE S.A., bowiem ona zawarła umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która jako pierwsza otrzymała bezzwrotną pomoc. Zaznaczyć należy, iż spółka... nie jest podmiotem upoważnionym do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast Pana firma w przedmiotowym projekcie pełni rolę podwykonawcy względem spółki..., a zatem uzyskany przez Pana firmę dochód, nie może podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca bez względu na rodzaj umowy wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Wskazany powyżej przepis zawiera zwolnienie z opodatkowania dochodów osób fizycznych pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej - pod warunkiem, że zwolnienie adresowane jest jedynie do podatników bezpośrednio realizujących cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Przepis ten jednocześnie wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia w przypadku dochodów osób fizycznych, którym podatnik - bezpośrednio realizujący cel programu - zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. Ograniczenie to oznacza, że nie korzystają ze zwolnienia tzw. podwykonawcy, czyli osoby działające przy realizacji tych prac we własnym imieniu i na własny rachunek. Firma, od której uzyskuje Pan dochody z tytułu pełnienia obowiązków asystenta laboratorium nie jest podmiotem upoważnionym do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. Wobec powyższego, z uwagi na nie spełnienie warunków zawartych w przepisach art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskane przez Pana dochody uzyskane od spółki..., nie korzystają ze zwolnienia, o którym powyższe przepisy stanowią. Końcowo, wskazać należy, iż w literaturze wyrażony został pogląd, iż wydając postanowienie zawierające interpretację organ podatkowy nie ustanawia żadnej normy indywidualnej, lecz jedynie przedstawia swój pogląd dotyczący rozumienia treści przepisów prawa podatkowego i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy indywidualnej (wyrok WSA z dnia 31.08.2005 r. sygn. akt I SA/Bk 178/05).Również w postępowaniu zażaleniowym organ drugiej instancji wyraża swój pogląd dotyczący rozumienia treści przepisów prawa podatkowego i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy indywidualnej (wyrok WSA z dnia 15.11.2005 r. sygn. akt I SA/Bk 289/05). A zatem organ pierwszej jak i drugiej instancji ma obowiązek udzielić interpretacji przepisów prawa podatkowego w stosunku do stanu faktycznego jaki jest przedstawiony we wniosku o interpretację, a także odnieść się do załączonych w sprawie dodatkowych dokumentów, jeżeli takie zostały dołączone do tego wniosku. Organy podatkowe nie mają obowiązku przed wydaniem postanowienia w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej, a także w trybie zażaleniowym do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Nie jest to bowiem postępowanie podatkowe, które kończy się np. wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie przed wydaniem decyzji organy wzywają podatników do udzielenia dodatkowych wyjaśnień lub do przedłożenia dokumentów mających ewentualnie wpływ na powyższe rozstrzygnięcie sprawy. Rozpatrując zatem Pana wniosek z dnia 18.05.2006 r. skierowany do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, jak i w toku postępowania przed organem drugiej instancji, Dyrektor tut. Izby kierował się stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, a także opierał się na dodatkowych dokumentach załączonych do wniosku, a w szczególności na treści umowy zawartej w dniu 01.07.2003 r. pomiędzy Pana firmą a spółką... W tym stanie sprawy postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl