PB I-1/415/40/04 - Czy rozliczając podatek dochodowy od wynagrodzenia osób pozostających dłuży czas za granicą należy stosować ograniczenie 30 diet?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 kwietnia 2004 r. Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza PB I-1/415/40/04 Czy rozliczając podatek dochodowy od wynagrodzenia osób pozostających dłuży czas za granicą należy stosować ograniczenie 30 diet?

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 22 marca 2004 r. wyjaśnia co następuje.

W związku ze zmianą brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. ograniczającą zwolnienie części dochodów osób przebywających czasowo za granicą i uzyskujących tam dochody ze stosunku pracy, do wysokości rocznie równowartości trzydziestu diet z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, na potrzeby podatkowe niezbędne jest rozróżnienie pobytu pracownika za granicą: czy jest w podróży służbowej, czy ma czasowy pobyt za granicą.

Dokonanie tego rozróżnienia powinno nastąpić w oparciu o definicję "podróży służbowej" określoną w przepisach prawa pracy. Z treści art. 77 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) można wywnioskować, że pracownik odbywa podróż służbową wówczas, gdy otrzymał od pracodawcy polecenie wykonania zadania służbowego w określonym terminie, poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy. Oznacza to, iż w ramach podróży służbowej pracownikowi zostaje powierzone zadanie określone odrębnie, poza zakresem czynności wymienionym w umowie o pracę i zadanie to ma charakter przejściowy (czasowy).

Z informacji podanych w piśmie wynika, że pracownicy zatrudnieni w Waszej firmie w Niemczech wykonuj pracę zgodnie ze swoim zakresem czynności, nie mają powierzonego odrębnego zadania, co wskazuje na to, iż są czasowo przenoszeni do pracy w Niemczech, a nie wysyłani w podróż służbową.

W związku z powyższym, nie można zastosować § 14 Zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 grudnia 1994 r. w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, a zatem wypłacane pracownikom należności nie będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16, tylko z cytowanego na wstępie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl