Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
PB-3/005-1-223/04
Opodatkowanie odszkodowania wypłaconego na podstawie ugody za szkody wyrządzone w plonach, zasiewach i w drzewostanie.

Pytanie podatnika

Dotyczy opodatkowania odszkodowania wypłaconego na podstawie ugody zawartej z Przedsiębiorstwem "..." Spółka Akcyjna z siedzibą w ..., za szkody wyrządzone w plonach, zasiewach i drzewostanie oraz za przerwy w użytkowaniu gruntu, w związku z prowadzoną przez Spółkę inwestycją budowy linii światłowodowej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany udzielonej Panu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żninie w dniu 6 kwietnia 2004 roku informacji, uprzejmie wyjaśniając:

Pismem z dnia 17 marca 2004 roku zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żninie z zapytaniem dotyczącym opodatkowania odszkodowania wypłaconego Panu na podstawie ugody zawartej z Przedsiębiorstwem "..." Spółka Akcyjna z siedzibą w ..., za szkody wyrządzone w plonach, zasiewach i drzewostanie oraz za przerwy w użytkowaniu gruntu, w związku z prowadzoną przez Spółkę inwestycją budowy linii światłowodowej.

Jak wynika z powołanego w udzielonej Panu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żninie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. W myśl pkt 3 lit. g powołanego przepisu, ze zwolnienia nie korzystają jednak odszkodowania, które wynikają z zawartych umów lub ugód.

Wskazać jednak należy, iż w sytuacji gdy odszkodowanie to wypłacone zostało na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.), korzysta ono ze zwolnienia ujętego w art. 21 ust. 1 pkt 29 powołanej ustawy od podatku dochodowym od osób fizycznych.

W art. 124 przywołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami uregulowane zostały zasady postępowania w przypadku ograniczenia w drodze decyzji starosty sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody.

W myśl ust. 4 powołanego przepisu ustawy o gospodarce nieruchomościami na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zwolnienie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego. Jeżeli zaś przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, stosuje się odpowiednio przepis art. 128 ust. 4 tej ustawy. Przepis ten określa uprawnienie do odszkodowania za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 i 124-126 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wypłacone odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu.

Tak więc, jeżeli Spółka spowodowała szkody wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 124 ust. 1 i wypłaca za nie odszkodowania na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, przychody uzyskane z tego tytułu korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast, jeżeli odszkodowania nie są wypłacane na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, to zgodnie z powołanym na wstępie art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie są wolne od podatku dochodowego, stanowiąc przychody z innych źródeł ujęte w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychody te stosownie do art. 45 ust. 1 ustawy należy wykazać w zeznaniu rocznym.

Tym samym anuluje się odpowiedź udzieloną Panu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żninie w dniu 6 kwietnia 2004 roku, o nr PDFO-415/17/04.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl