Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 stycznia 2007 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
PB-2/005-SIP-267/06
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów z tytułu umowy zlecenia otrzymanych od beneficjenta za czynności bezpośrednio realizujące cel programu.

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

*

zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu z dnia 30 czerwca 2006 r. Nr PB 1/415-20/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 5 maja 2006 r. uzupełnionym pismami z dnia 26 maja 2006 r. i 9 czerwca 2006 r. wystąpił Pan do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymanego z tytułu zawartej w 2005 r. umowy zlecenia z Doradztwem Gospodarczym DGA SA w (...) bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konsorcjum, w skład którego wchodzi Doradztwo Gospodarcze DGA SA jako lider i partnerzy, jest beneficjentem umowy zawartej z instytucją wdrażającą - Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wdrażany projekt w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Doradztwo Gospodarcze DGA SA realizowało projekt poprzez prowadzenie szkoleń dla pracowników beneficjenta ostatecznego. Szkolenia te były przeprowadzane przez osoby fizyczne bezpośrednio realizujące cel programu na podstawie umów zleceń zawartych z DGA SA.

Na podstawie umowy zlecenia zawartej w 2005 r. z Doradztwem Gospodarczym DGA SA wykonywał Pan jako trener czynności merytoryczne przewidziane w programie finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od wypłaconych wynagrodzeń Spółka nie potrącała zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, traktując je jako dochody wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), a Pan tego dochodu nie wykazał w zeznaniu rocznym PIT-36 za rok 2005.

Zdaniem Pana, dochody z tytułu umowy zlecenia otrzymane od beneficjenta za czynności bezpośrednio realizujące cel programu są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu, postanowieniem z dnia 30 czerwca 2006 r. Nr PB 1/415-20/06, uznał powyższe stanowisko za prawidłowe.

Na ww. postanowienie nie złożył Pan zażalenia, zatem stało się ono ostateczne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku stwierdził, że postanowienie to rażąco narusza obowiązujące prawo.

W myśl art. 14b § 5 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa organ odwoławczy, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, w drodze decyzji zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z urzędu, jeżeli postanowienie to rażąco narusza obowiązujące prawo.

W postanowieniu Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu powołano przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymywane przez podatników, jeżeli:

*

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

*

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W świetle powyższego przepisu podstawową przesłanką do zastosowania omawianego zwolnienia jest to, aby zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych ze stosownych instytucji.

W przedstawionym stanie faktycznym przesłanka ta jednak nie zachodzi.

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

Pomoc, jaką otrzymują beneficjenci, pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych. W związku z tym nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a tylko takie pochodzenie warunkuje możliwość zastosowania przedmiotowego zwolnienia.

Wobec powyższego otrzymane przez Pana wynagrodzenia z tytułu wykonywania na podstawie umowy zlecenia czynności realizujących bezpośrednio cel przewidziany w programie finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego podlegają w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach.

Zaprezentowane stanowisko potwierdzają także wyjaśnienia Ministra Finansów zawarte w piśmie z dnia 30 sierpnia 2006 r. Nr DD 6-8213-8/06/DZ/412.

Reasumując, należy stwierdzić, iż stanowisko Pana zawarte w zapytaniu z dnia 5 maja 2006 r. uzupełnione pismami z dnia 26 maja i 9 czerwca 2006 r. nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Jednocześnie organ podatkowy informuje, że powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Należy również wskazać, że zgodnie z przepisem art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej zmiana postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ul. dr E. Warmińskiego 18, 85-950 Bydgoszcz, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl