Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 7 września 2004 r.
Koks i bitum naftowy a podatek akcyzowy.
Ministerstwo Finansów
PA.IV-816/389/2004/3088

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 sierpnia 2004 r., dotyczące odsprzedaży bitumu naftowego, Departament Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z § 2a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849 i Nr 181, poz. 1876) nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu m.in. do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.32 i kodem CN 2713.

Stosownie natomiast do postanowień § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 i Nr 181 poz. 1875) zwalnia się od akcyzy koks naftowy, bitum naftowy, inne pozostałości olejów z ropy naftowej, oznaczone symbolem PKWiU 23.20.32 oraz kodem CN 2713.

Warunki ww. zwolnienia zostały określone w ust. 2 wyżej cytowanego paragrafu. W tym przypadku przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że:

1) wyrób ten zostanie zużyty do innych celów niż napędowe lub opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych,

2) podmiot uprawniony do zwolnienia, nabywający ten wyrób, dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupiony wyrób zostanie zużyty do celów, o których mowa w pkt 1.

Zatem w przypadku bitumu naftowego, oznaczonego symbolem PKWiU 23.20.32 oraz kodem CN 2713, procedura zawieszenia poboru akcyzy nie ma zastosowania. Podmiot odsprzedający ww. wyrób nie musi posiadać statusu składu podatkowego. Natomiast zwolnienie od akcyzy przedmiotowego wyrobu ma zastosowanie jedynie pod warunkami określonymi w § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Jednocześnie Departament Podatku Akcyzowego przypomina, iż stosownie do postanowień art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) pisemne zapytania o zakres stosowania przepisów ustawy o podatku akcyzowym w indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w przyszłości należy kierować do właściwego naczelnika urzędu celnego.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2004/5/28