Pisma urzędowe
Status: Nieaktualne

Pismo
z dnia 25 listopada 2004 r.
Podatek od umowy kupna-sprzedaży.
Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku
P-I/423/65/WE/04

Pytanie podatnika

Spółka prowadzi (miedzy innymi) działalność polegającą na zakupie samochodów używanych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w celu ich dalszej odsprzedaży. Zakup dokonywany jest na podstawie umowy kupna-sprzedaży. W zawieranych umowach kupna zaznacza się, że podatek od dokonanej czynności cywilnoprawnej według stawki 2% ponosi Spółka.

W tym stanie faktycznym zostało postawione następujące pytanie:

Czy Spółka prawidłowo postępuje naliczając od dokonanej czynności cywilnoprawnej 2% podatek od czynności cywilnoprawnych oraz czy tak naliczony i odprowadzony na rachunek urzędu skarbowego podatek zalicza się do kosztów uzyskania przychodów?

Przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.) mają zastosowanie do nieprofesjonalnego obrotu rzeczami.

W myśl art. 10 ust. 2 pkt 2 wyżej powołanej ustawy, nabywcy rzeczy przeznaczonych do przerobu lub sprzedaży, jako płatnicy pobierają, przy wypłacie należności za nabyte rzeczy, podatek od czynności cywilnoprawnych. Obowiązani są oni ponadto do zamieszczania na dokumentach stwierdzających dokonanie czynności cywilnoprawnej adnotacje o pobraniu podatku, ze wskazaniem kwoty podatku i pozycji rejestru, pod którą kwota ta została wpisana.

W świetle powyższego Spółka kupując samochód, od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w celu dalszej odsprzedaży (obrót nieprofesjonalny) powinna jako płatnik pobrać należny podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% (art. 7 ust. 1 pkt 1a ustawy o PCC).

Tak pobrany podatek, stosownie do § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 108, poz. 1153 z późn. zm.), należy przekazać w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika (art. 10 ust. 3a ustawy o PCC).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Z powyższego wynika, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio związane z uzyskiwanym przychodem oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika czyli związane z funkcjonowaniem firmy. Podatnik ma zatem możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Biorąc powyższe pod uwagę, jeżeli Spółka z tytułu dokonania wyżej opisanych czynności cywilnoprawnych uiszcza należny podatek od czynności cywilnoprawnych, to koszt ten, jako związany pośrednio z przychodem Spółki z tytułu zbycia samochodów, stanowić będzie koszty uzyskania przychodu w momencie jego faktycznego poniesienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl