Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 listopada 2004 r.
Możliwość zarachowania w koszty wierzytelności opisanych jako nieściągalne.
Urząd Skarbowy w Hajnówce
P-I/413/06/04

Pytanie podatnika

Zapytanie podatnika dotyczy możliwości zarachowania w koszty wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana.

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 października 2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 7 października 2004 r.), w sprawie możliwości zarachowania w koszty wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn.. zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.. zm.)

Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 w/w ustawy zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to jest:

-postanowieniem sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub- postanowieniem sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, albo protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

Podatnik do zapytania dołączył kserokopię faktury eksportowej z dnia 13 lutego 2004 r. oraz kserokopię pisma z dnia 17 września 2004 r. firmy windykacyjnej Creditreform Polska sp. z o.o. Z pisma firmy windykacyjnej wynika, że próba pozasądowego odzyskania należności nie powiodła się oraz, że ewentualne koszty procesu wyniosłyby 5.000 EUR, bez możliwości ich odzyskania od dłużnika, co stanowi 17 % dochodzonej wierzytelności.

W przedstawionym stanie faktycznym należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nieściągalność wierzytelności nie została udokumentowana w sposób określony w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wierzytelność nie może zatem zostać zarachowana do kosztów uzyskania przychodów mimo, że uprzednio została zarachowana do przychodów należnych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl