Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
Urząd Skarbowy w Słupsku
P I/2/415-24/05
Zaliczenie umorzonej kwoty należności jako wierzytelności nieściągalnej do kosztów uzyskania przychodów

Pytanie podatnika

Czy umorzona na podstawie zawartej ugody kwota należności, może zostać jako wierzytelność nieściągalna zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w 2005 r., czy też należy skorygować przychód roku 2004 lub 2005 oraz czy ww. kwotę należy zaewidencjonować w wartości netto?

Postanowienie

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.06.2005 r. (złożone w tut. organie w dniu 06.06.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczące możliwości obniżenia podstawy opodatkowania poprzez pomniejszenie przychodu lub poprzez zaliczenie w koszty kwoty należności, której dłużnik nie ma obowiązku uiszczać na podstawie ugody zawartej przed sądem między podatnikiem a dłużnikiem

stwierdzam, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej, która rozlicza się w formie zasad ogólnych, prowadząc księgi rachunkowe. W 2004 r. spółka sprzedała towary, za które nie otrzymała całej zapłaty. Dłużnik argumentował odmowę zapłaty złą jakością produktu, ale nie wyraził chęci zawarcia ugody. W październiku 2004 r. spółka jawna wniosła do sądu pozew o zapłatę należności.

W wyniku postępowania sądowego strony w kwietniu 2005 r. zawarły ugodę, w wyniku której wierzyciel uznał złą jakość dostarczonych produktów i odstąpił od dochodzenia części swoich należności a dłużnik zobowiązał się do zapłaty na rzecz spółki kosztów procesu i zwrotu pozostałej części należności.

Podatnik pyta, czy umorzona na podstawie zawartej ugody kwota należności może zostać jako wierzytelność nieściągalna zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w 2005 r., czy też należy skorygować przychód w 2004 r. lub w 2005 r. oraz czy w/w kwotę należy zaewidencjonować w wartości netto.

Podatnik uważa, że w/w kwotę należy traktować jako wierzytelność nieściągalną, uznając tę nieściągalność za uprawdopodobnioną na podstawie art. 23 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym należy utworzyć odpis aktualizujący wartość wierzytelności, który będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w roku 2005.

Ponadto, zdaniem podatnika, umorzoną kwotę należy ewidencjonować w wartości netto.

Do przedstawionego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące przepisy:

Powołany przez podatnika przepis art. 23 ust. 3 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że nieściągalność wierzytelności w przypadku określonym w ust. 1 pkt 21, uznaje się za uprawdopodobnioną, w szczególności gdy:

- dłużnik został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku albo

- zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo

- wierzytelność została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo

- wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika, na drodze powództwa sądowego.

Z kolei przepis art. 23 ust. 1 pkt 21 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących z tym, że kosztem uzyskania przychodu są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 14 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 3.

Zgodnie z art. 35b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:

- należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności.

Odpisy aktualizujące wartości należności zalicza się odpowiednio do kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji (art. 35b ust. 2 cyt. ustawy o rachunkowości).

Z powyższych przepisów wynika, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć odpisy aktualizujące wierzytelności, o ile łącznie zostaną spełnione warunki:

- wierzytelność ta uprzednio była zarachowana do przychodów należnych,

- dokonano odpisu aktualizującego, w oparciu o przesłanki wynikające z art. 35b ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości,

- nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona na podstawie art. 23 ust. 3 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast z analizy przedłożonych przez podatnika dokumentów wynika, iż dłużnik odmowę zapłaty części należności argumentował złą jakością dostarczonych produktów a przyczyną zawarcia ugody przed sądem było uznanie przez wierzyciela złej jakości tych produktów.

Należy przez to rozumieć, iż podatnik w związku ze złą jakością dostarczonych towarów dokonał obniżenia ceny ich sprzedaży, a tym samym obniżeniu uległ należny z tego tytułu przychód.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny sprawy, tutejszy organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie mogą mieć zastosowania przepisy cytowanej ustawy dotyczące wierzytelności nieściągalnych.

Zgodnie z treścią przepisu art. 14 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W związku z powyższym, jeżeli w wyniku zawartej ugody zmniejszyła się kwota należności za dostarczony towar w związku z jego złą jakością, podatnik winien wystawić fakturę korygującą wartość sprzedaży i pomniejszyć w 2005 r. przychody w wartościach netto.

Dla celów rachunkowości, przychody i koszty należy ujmować w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami zawartymi w cytowanej ustawie o rachunkowości.

Zgodnie z treścią art. 54 ust. 2 cyt. tej ustawy jeżeli jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które maja istotny wpływ na sprawozdanie finansowe po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała.

Mając powyższe na uwadze Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku nie podziela Pana stanowiska w sprawie utworzenia odpisów aktualizujących wartość wierzytelności i zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów 2005 r.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl