P-1-443/4/2004 - Działalność menedżerów - opodatkowanie podatkiem dochodowym, zwolnienie od podatku od towarów i usług

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 marca 2004 r. Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie P-1-443/4/2004 Działalność menedżerów - opodatkowanie podatkiem dochodowym, zwolnienie od podatku od towarów i usług

Pytanie podatnika

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof, firma zwraca się z zapytaniem, czy przychody uzyskane na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem (kontrakt menedżerski) podlegają opodatkowaniu jako przychody z działalności gospodarczej czy jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Biorąc pod uwagę powyższe, firma pyta, kto powinien być płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od ww. przychodów. Natomiast w zakresie podatku VAT, czy zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z p. z.) są to usługi zwolnione z podatku VAT - Zdaniem podatnika przychody z ww. umów wykonywane są w ramach działalności gospodarczej; winny być dokumentowane fakturą VAT, wystawioną przez świadczącego te usługi - jako usługi zwolnione z podatku VAT, w związku z § 67 ust. 1 pkt 15 ww. rozporządzenia. Płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy winien być przedsiębiorca świadczący ww. usługi.

W odpowiedzi na zapytanie w części dotyczącej stosowania przepisów podatkowych tj. art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) informuję: Opodatkowanie przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oparte jest na konstrukcji art. 10 ust. 1 pkt 2 i art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), a więc podlegają opodatkowaniu jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Z sytuacji zaprezentowanej w zapytaniu wynika, że osoba prawna - sp. z o. o. współpracuje na podstawie umowy o zarządzanie z przedsiębiorcą (osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej). Przedmiotem tej umowy jest odpłatne świadczenie przez tego przedsiębiorcę na rzecz spółki usług w zakresie zarządzania spółką (umowa o zarządzanie, kontrakt menedżerski).

Według Państwa stanowiska w 2004 r. przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem wykonywane w ramach działalności gospodarczej powinny być opodatkowane jako przychody z działalności gospodarczej. Stosownie do postanowień art. 13 pkt 9 w/cyt. ustawy o podatku dochodowym przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze zostały zakwalifikowane jako działalność wykonywana osobiście, nawet gdy transakcje zawierano w ramach działalności gospodarczej. W danym przypadku odbiorca usług będący osobą prawną występuje jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy.

Biorąc powyższe pod uwagę nie podziela się stanowiska firmy w kwestii opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem jako przychodów w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Natomiast w odpowiedzi na zapytanie w części dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez przedsiębiorcę (umowa o zarządzanie, kontrakt menedżerski) informuję, że w związku z art. 47 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.), na podstawie § 67 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług czynności, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Biorąc pod uwagę powyższe, są to czynności zwolnione z podatku VAT.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl