Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 listopada 2006 r.
Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie
P-1/415/30/904/06
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem PIT kwoty otrzymanej przez pracownika z ZFŚS za artykuły kupione przez pracownika, lecz zafakturowane na pracodawcę.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ stanowisko dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawach przedstawionych we wniosku z dnia 12 września 2006 r. uznaję za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Zapytanie dotyczy: Czy otrzymane kwoty zwrotu z ZFŚS za artykuły kupione przez pracownika, lecz zafakturowane na zakład pracy, są świadczeniem rzeczowym i wchodzą do zwolnienia z podatku - 380 zł.?

Jako istotne dla udzielenia interpretacji strona przedstawiła następujące elementy stanu faktycznego: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w B. planuje w przyszłości dla pracowników uruchomić z funduszu socjalnego wypłatę tzw. świadczeń rzeczowych poprzez dokonywanie zakupu towarów indywidualnie przez pracowników do kwoty 380 zł., lecz zafakturowanych na zakład pracy. Zdaniem wnioskodawcy refundacja wydatków za zakupione artykuły, zafakturowane na zakład pracy jest świadczeniem rzeczowym i podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdaniem organu podatkowego przedstawione stanowisko jest nie prawidłowe.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.),wolna od podatku dochodowego jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub z funduszu związków zawodowych do wysokości nie przekraczającej w r. podatkowym kwoty 380 zł., rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Zatem refundując pracownikom w formie pieniężnej poniesiemy wcześniej przez nich udokumentowany wydatek na zakup wybranych towarów handlowych, wnioskodawca dokonuje wypłaty świadczenia pieniężnego, a nie rzeczowego. Nie ma znaczenia w tym przypadku fakt iż faktura zostanie wystawiona na pracownika czy też na dział socjalny zakładu pracy, a wydatkowana przez pracownika kwota zostaje mu zwrócona po okazaniu faktury. Reasumując dokonany przez wnioskodawcę zwrot zapłaconej przez pracownika gotówki za zakupione towary nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a będących w rzeczywistości świadczeniem pieniężnym stanowi przychód i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w myśl art. 12 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto informuję, że niniejsza interpretacja:

a)

odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści niniejszego postanowienia stanu faktycznego oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

b)

nie jest wiążąca dla strony, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy- do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie, które wnosi się za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacja podatkowa).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl