P-1/415/14/07 - Czy czynności wykonywane na podstawie umowy o współpracę w zakresie świadczenia usług mogą być uznane za pozarolniczą działalność gospodarczą?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 20 kwietnia 2007 r. Izba Skarbowa w Lublinie P-1/415/14/07 Czy czynności wykonywane na podstawie umowy o współpracę w zakresie świadczenia usług mogą być uznane za pozarolniczą działalność gospodarczą?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stanowisko dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku (data wpływu do Urzędu 25 stycznia 2007 r.), uznaję za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2007 r. wpłynął wniosek Pani do tut. Organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiła Pani następujące fakty:

W dniu 30 grudnia 2006 r. zawarła Pani umowę o współpracę w zakresie świadczenia usług z Hurtownią X. Zgodnie z § 6 umowy zleceniobiorca oraz zleceniodawca ponosi odpowiedzialność względem osób trzecich za szkody wyrządzone wskutek niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi, "a także co za tym idzie ponosi Pani ryzyko gospodarcze związane z działalnością usługową". Świadczone usługi wykonywane są w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.

W związku z tym zwróciła się Pani do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie z pytaniem, czy wykonywane przez Panią czynności mogą być uznane za pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Zgodnie z art. 14a § 1 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym udzielam następującej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego:

Artykuł 5a pkt 6 znowelizowanej ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że jeżeli w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Równocześnie, na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z powyższych przepisów wynika, że aby określoną działalność uznać za działalność gospodarczą musi mieć ona charakter zarobkowy, być prowadzona we własnym imieniu w sposób zorganizowany i ciągły, na własne ryzyko a zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za ich rezultat oraz nie określa miejsca i czasu zleconych czynności i nie kieruje ich wykonywaniem.

Z przedstawionego stanu faktycznego oraz załączonej umowy o wykonywanie czynności na rzecz firmy X wynika, że w Pani przypadku nie są spełnione łącznie warunki określone w powołanym art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponosi Pani odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Ponosi Pani także ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością, ponieważ zgodnie z § 3 umowy otrzymuje Pani wynagrodzenie tylko " za złożoną, spakowaną lub wydrukowaną pozycję jednostkową".

Ponieważ wszystkie 3 wykluczające przesłanki określone w art. 5b ustawy muszą być spełnione łącznie, nie ma przeszkód do uznawania świadczonych przez Panią usług za pozarolniczą działalność gospodarczą również w świetle przepisów obowiązujących w roku 2007.

Działalność ta może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 2 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl