Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 21 sierpnia 2002 r.
Ministerstwo Finansów
OS-5-033-3/2002
Sukcesja numeru identyfikacji podatkowej.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 126, poz. 1067) Ministerstwo Finansów wyjaśnia, co następuje:

I.W celu zapewnienia jednolitej interpretacji art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (zwanej dalej "ustawą o NIP") Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na następujące kwestie dotyczące sukcesji NIP:

1) W myśl znowelizowanego art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o NIP numer identyfikacji podatkowej nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego z wyjątkiem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową. Powołany przepis przewiduje więc sukcesję NIP we wszystkich przypadkach przekształceń uregulowanych w art. 551 § 1 i 2 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

2) Sukcesja NIP na zasadach określonych w powołanym przepisie jest również przewidziana w przypadku spółek, które w związku z przekształceniem dokonały zgłoszenia identyfikacyjnego, lecz nie otrzymały NIP przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 5 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Wyżej wymienione spółki powinny dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu NIP-2. W takich przypadkach urzędy skarbowe zobligowane są umorzyć postępowanie o nadanie NIP wszczęte w wyniku złożonego uprzednio zgłoszenia identyfikacyjnego na podstawie art. 208 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Reasumując, postępowanie wszczęte w wyniku zgłoszenia identyfikacyjnego należy uznać za bezprzedmiotowe. Ministerstwo Finansów zaleca w takich przypadkach udzielenie podatnikowi pisemnej informacji, że w związku z umorzeniem postępowania w sprawie przyznania NIP powinien dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego.

II.W celu usprawnienia prac urzędów skarbowych związanych z ewidencją i identyfikacją podatników i płatników, Ministerstwo Finansów przypomina o zniesieniu dotychczasowych ograniczeń czasowych w zakresie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej NIP. W obecnym stanie prawnym przepis art. 3 ust. 1a ustawy o NIP dopuszcza możliwość wyeliminowania wszystkich przypadków posiadania przez podatników więcej niż jednego NIP. W omawianym zakresie nie znajdują bowiem zastosowania art. 249 i art. 338 Ordynacji podatkowej. A zatem postępowaniem w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu NIP powinny zostać objęte w pierwszej kolejności te decyzje, które dotychczas nie zostały wyeliminowane z obiegu prawnego, z uwagi na upływ 7-letniego terminu liczonego od dnia doręczenia decyzji.

III.Ministerstwo Finansów przypomina, że istotne zmiany dotyczą terminów aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o NIP podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego we właściwym urzędzie skarbowym określonym w art. 4:

1) wymienieni w art. 6 ust. 1 - nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych,

2) wymienieni w art. 6 ust. 2-7. nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych, z zastrzeżeniem ust. 1a,

3) wymienieni w art. 6 ust. 8 - wraz ze złożeniem pierwszej w roku podatkowym deklaracji na podatek lub w terminie dokonania pierwszej w roku podatkowym wpłaty podatku.

Natomiast w myśl art. 9 ust. 1a w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, dla których płatnikiem jest organ emerytalny lub rentowy podatnik dokonuje zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem płatnika, który jest obowiązany przekazać zgłoszenie urzędowi skarbowemu właściwemu dla podatnika w terminie 14 dni od dnia złożenia przez podatnika tego zgłoszenia.

Opublikowano: RPP 2002/9/59