OS-1-551-OPR.23/99 - Organy dochodzenia

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 grudnia 1999 r. Ministerstwo Finansów OS-1-551-OPR.23/99 Organy dochodzenia

W związku z wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisów Kodeksu karnego skarbowego - Departament Organizacji Skarbowości uprzejmie informuje, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 133 § 1 pkt 2 Kodeksu karnego skarbowego urzędy skarbowe są organami dochodzenia w sprawach karnych skarbowych, z wyjątkiem art. 85-96 § 1, art. 98 § 2-4 i art. 104 § 2, w których organami dochodzenia są organy celne. Przepis ten stanowi także, iż w takim samym zakresie jak urząd skarbowy (tj. w zakresie tych samych przepisów) organem dochodzenia jest inspektor kontroli skarbowej - w odniesieniu do spraw ujawnionych w zakresie działania urzędu kontroli skarbowej. Inspektor jest wprawdzie samodzielnym organem kontroli skarbowej uprawnionym do przeprowadzania postępowania kontrolnego, ale działa w ramach organizacyjnych urzędu kontroli skarbowej, z którym jest związany stosunkiem pracy.

A zatem z przytoczonego przepisu jednoznacznie wynika, że inspektor kontroli skarbowej jest organem dochodzenia we wszystkich sprawach ujawnionych w ramach urzędu kontroli skarbowej przy użyciu wszystkich procedur i metod (nie tylko kontroli), bez znaczenia pozostaje przy tym okoliczność, czy ujawnienia dokonał inspektor kontroli skarbowej czy inny pracownik urzędu kontroli skarbowej.

Opublikowano: LEX nr 6797