Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 13 września 2004 r.
Ministerstwo Finansów
Opodatkowanie twórców pracujących na umowę zlecenia lub umowę o dzieło

Jak wynika z regulacji zawartych w art. 15 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa wyżej, nie uznaje się czynności: (...)

3) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2 - 8 ww. ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.

W związku z tym osoba fizyczna wykonująca czynności w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło w wyżej wymienionych okolicznościach nie jest uznawana, zgodnie z art. 15 ww. ustawy z 11 marca 2004 r., za podatnika podatku od towarów i usług.

(...) Umowy zlecenia i umowy o dzieło wykonywane przez twórców, o ile nie spełniają warunków, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy (...) będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z chwilą przekroczenia kwoty 10 000 euro (tj. 45 700 zł) lub jej proporcji w przypadku tych osób rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 i poz. 11 załącznika nr 4 do ww. ustawy (...) usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania (objęte grupowaniem PKWiU ex 92) - zwolnione są od podatku od towarów i usług, z wyłączeniami określonymi w tej pozycji.

Natomiast z załącznika nr 3 do ww. ustawy (...) wynika, że opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 proc. podlegają usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, wymienione w poz. 162 ww. załącznika.

Jednocześnie wskazać należy, że w punkcie 2 objaśnień do załącznika nr 3 do ww. ustawy (...) zawarta jest informacja, iż wykaz nie ma zastosowania do sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawką 0 proc. i 3 proc.

Mając powyższe na uwadze, informuję, że usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeśli związane są z kulturą (są klasyfikowane do grupowania PKWiU ex 92), są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 ww. ustawy (...).

Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, które nie mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92, korzystają z opodatkowania stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 proc. zgodnie z poz. 162 załącznika nr 3 do ww. ustawy (...).

Opublikowano: Rzeczpospolita z 2004 r., nr 242