Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 18 lutego 2010 r.
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
Opinie RIO o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych.

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych uznaje, że od 1 stycznia 2010 r. jednostki samorządu terytorialnego zaciągają zobowiązania związane z realizacją budżetu na rok 2010 w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Obowiązek uzyskiwania opinii regionalnej izby obrachunkowej postanowienia art. 91 ust. 2 tej ustawy nakładają na te samorządy, które zamierzają ubiegać się o kredyt lub pożyczkę, a także emitować papiery wartościowe na cele wskazane w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 4 i art. 90 ustawy o finansach publicznych. Takiego obowiązku ustawodawca nie przewidział w przypadku emisji papierów wartościowych lub zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, tj. na cel wskazany w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Wydawanie opinii o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych należy do zadań izb obrachunkowych, w myśl art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 201 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), który nie był zmieniany w trakcie ostatniej nowelizacji.

W ocenie Krajowej Rady postanowienia art. 121 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), nakazującego stosować w 2010 r. do opinii rio przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych nie dotyczą opinii o możliwości spłaty zobowiązań. Przepis ten - mieszczący się w rozdziale 3 ustawy zawierającym m.in. uregulowania przejściowe i dostosowujące - należy odnieść do tych opinii, których zakres przedmiotowy ulega zmianie od 1 stycznia 2011 r. (na podstawie art. 18 pkt 3 lit. b) i lit. c) w związku z art. 123 pkt 3 u.w.u.f.p.), tj. opinii o przedkładanych projektach uchwał budżetowych (art. 13 pkt 3 ustawy o rio) oraz opinii o przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami (art. 13 pkt 5 ustawy o rio).

Opublikowano: www.rio.opole.pl