OP/005/145a/2004 - Udzielanie pożyczek z funduszu pożyczkowego utworzonego z otrzymanej dotacji

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 grudnia 2004 r. Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie OP/005/145a/2004 Udzielanie pożyczek z funduszu pożyczkowego utworzonego z otrzymanej dotacji

Pytanie podatnika

Czy otrzymane dotacje na utworzenie funduszu pożyczkowego, związane ze świadczeniem usług polegających na udzielaniu pożyczek, należy uznać za obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 03.11.2004 r. (data wpływu 05.11.2004 r.), uzupełnione w dniu 26.11.2004 r. oraz 06.12.2004 r., wyjaśnia, co następuje:

Jak wynika z przedstawionego w złożonym zapytaniu stanu faktycznego Spółka Akcyjna (...) zamierza utworzyć Fundusz Pożyczkowy, którego kapitał służył będzie udzielaniu pożyczek małym przedsiębiorcom. Kapitał Funduszu Pożyczkowego powstanie z połączenia środków własnych (...) oraz środków otrzymanych w formie dotacji z Województwa Małopolskiego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

Pytanie Spółki jest następujące: Czy otrzymywaną dotację należy uznać za obrót stanowiący podstawę opodatkowania, jeżeli tak, to kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Usługi polegające na udzielaniu pożyczek są usługami pośrednictwa finansowego, sklasyfikowane w sekcji J w dziale 65 pod symbolem PKWiU 65.22, które to usługi zostały wymienione w załączniku nr 4 w poz. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) i korzystają obecnie ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze, związana z dostawą lub świadczeniem usług.

Z regulacji tej wynika, że w sytuacji gdy podatnik, w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje od innego podmiotu jakiekolwiek dofinansowanie stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia. Dopłaty przedmiotowe, o których mowa, podlegają zatem opodatkowaniu taką samą stawką podatku od towarów i usług, jaką jest opodatkowana dostawa konkretnego towaru lub świadczenie konkretnej usługi.

Spółka winna sama dokonać prawidłowego zakwalifikowania dotacji, a mianowicie ustalić, czy jest to dotacja przedmiotowa, czy podmiotowa.

W przypadku, gdy otrzymana dotacja zostanie zakwalifikowana jako dotacja przedmiotowa wówczas, jako związana ze sprzedażą usług zwolnionych z podatku od towarów i usług, będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

W przypadku gdy otrzymana dotacja będzie miała charakter podmiotowy, wówczas otrzymana dotacja będzie wyłączona z ustawy o podatku od towarów i usług.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl