ON-7-033-1-IP/97 - NIP dla organizacji działających w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 6 stycznia 1997 r. Ministerstwo Finansów ON-7-033-1-IP/97 NIP dla organizacji działających w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 5 grudnia 1996 r. znak ISI-2/090/2-48/96 Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia:

W rubryce B.2 na formularzu NIP-2 podatnik winien podać nazwę organu rejestrowego, datę rejestracji, nazwę rejestru oraz numer w rejestrze. Organy administracji państwowej, takie jak urzędy skarbowe, nie posiadają organu rejestrowego, dlatego też na formularzu NIP-2 wystarczające jest podanie podstawy prawnej funkcjonowania tych jednostek.

Jeżeli zaś chodzi o komitety rodzicielskie, rady rodziców i inne organizacje zrzeszające rodziców uczniów, które prowadzą działalność w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, jeżeli uiszczają podatki do budżetu państwa, uzyskują status podatnika i są zobowiązane do wystąpienia o nadanie numeru identyfikacji podatkowej. Organizacje te przed dniem 1 stycznia 1996 r., jeśli były podatnikami podatku VAT, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.), uzyskiwały numery identyfikacyjne. Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702) numery te stały się numerami NIP.

Rady rodziców działają w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Stanowią reprezentację rodziców i uczniów, Ich zadaniem jest wspieranie działalności statutowej szkoły. W tym celu rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, w tym z prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawą prawną jej działalności jest art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329) i jest to działalność niezależna od działalności szkoły.

Do zadań własnych gminy należy zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych (art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty). Środki na ich utrzymanie, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli, pochodzą z budżetu państwa. Środki te na podstawie art. 5a ust. 1 ww. ustawy przekazywane są gminom w formie subwencji i dotacji.

Z uwagi na fakt, że szkoły jako jednostki budżetowe zwolnione na mocy art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 z późn. zm.) nie uiszczają podatku dochodowego, zachowują jednakże status podatnika, a co za tym idzie, winny wystąpić o swój NIP.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1997/4/21