OM.436-3/2003 - Czy umowa sprzedaży towaru objętego procedurą odprawy celnej tranzytowej, zawarta na terytorium Polski, poza polskim obszarem celnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 stycznia 2004 r. Urząd Skarbowy w Krośnie OM.436-3/2003 Czy umowa sprzedaży towaru objętego procedurą odprawy celnej tranzytowej, zawarta na terytorium Polski, poza polskim obszarem celnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, odpowiadając na pismo z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie informacji o stosowaniu przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące podatku od umowy sprzedaży rzeczy zawieranych na terytorium Polski poza polskim obszarem celnym, informuje:

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z zapisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 1999 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.), podlegają między innymi umowy sprzedaży, jeżeli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W omawianym przypadku dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru, który jest objęty procedurą odprawy celnej tranzytowej i nie został wprowadzony na polski obszar celny, z tym że umowa jest zawierana na terytorium Polski.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie zawiera własnej definicji, co dla potrzeb tego podatku należy rozumieć przez pojęcie "terytorium Rzeczypospolitej Polskiej", dlatego zasadne jest w tym przypadku stosowanie wykładni systemowej. W systemie prawa polskiego pojęcie definicji terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zawarte w ustawie o ochronie granicy państwowej i zgodnie z nim za terytorium państwa należy rozumieć obszar (część powierzchni kuli ziemskiej) podlegający zwierzchnictwu terytorialnemu tego państwa.

Teren urzędu celnego, w którym zawiera pan umowy sprzedaży towarów jest częścią terytorium Polski, w związku z tym zapis art. 1 ust. 1 pkt 1 ma do nich zastosowanie. W przypadku dokonywania sprzedaży towarów, w stosunku do których nie powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, czynność taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z zapisu art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że opodatkowaniu tym podatkiem nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona z tego podatku.

W związku z wyłączeniem sprzedaży towarów niewprowadzonych na polski obszar celny z zakresu przedmiotowego podatku od towarów i usług, umowy te podlegają, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl