OG/005/179/PP2/443/65/05 - Gmina jako podatnik VAT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 grudnia 2005 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach OG/005/179/PP2/443/65/05 Gmina jako podatnik VAT

Kto powinien być podmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług: gmina, czy urząd gminy?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216-218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez urząd gminy dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie podmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług jednostek samorządu terytorialnego (gminy, urzędu gminy) stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

W dniu 31.10.2005 r. urząd gminy, składając wniosek dotyczący udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, zwrócił się z zapytaniem, kto powinien być podmiotem opodatkowania podatkiem VAT, gmina czy urząd gminy?

Z uwagi na to, iż złożony wniosek nie zawierał informacji, czy w przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, bądź postępowanie przed sądem administracyjnym, a także własnego stanowiska w sprawie, Naczelnik tut. Urzędu w piśmie z dnia 03.11.2005 r. wezwał do usunięcia braków w ciągu 7 dni. W dniu 21.11.2005 r. podatnik uzupełnił powyższy wniosek.

W złożonym piśmie przedstawiono stan faktyczny, z którego wynika, iż urząd gminy jako jednostka organizacyjna wykonująca zadania publiczne posiadająca numer NIP, była podatnikiem podatku VAT od 2001 r. do 2003 r. Pismem nr RE-40/401/2494/2003 z dnia 15.12.2003 r. urząd gminy uzyskał wyjaśnienie z tut. Urzędu Skarbowego, że podmiotem opodatkowania zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym jest gmina, a nie urząd gminy, jako organ wykonawczy.

Zdaniem urzędu gminy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), to właśnie urząd gminy winien być podatnikiem podatku VAT.

Naczelnik tut. Urzędu stwierdza, iż stanowisko to jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami w zakresie podatku VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie zaś do art. 15 ust. 6 cyt. ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle powyższego przepisu nie powinno budzić wątpliwości, że jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), ze względu na przyznaną im ustawowo osobowość prawną, są podatnikami podatku od towarów i usług, o ile spełniają pozostałe warunki wskazane w art. 15 ustawy (wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności).

W związku z tym jednostki samorządu terytorialnego podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.). Samorządowe osoby prawne (gminy, powiaty, województwa) nie mają własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem urzędu. W oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości i planów kont budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, oraz niektórych jednostek sektora Finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752) należy stwierdzić, że urząd gminy (powiatu) i urząd marszałkowski nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, dotyczącej rozliczeń podatku od towarów i usług dla samorządowych osób prawnych oraz dla ich urzędów, obsługujących od strony techniczno-organizacyjnej te osoby prawne. Urzędy te są bowiem powoływane jedynie w celu technicznej realizacji działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a więc nie funkcjonują samodzielnie, lecz w imieniu i na rachunek poszczególnych jednostek.

Powyższe stanowisko organu podatkowego potwierdza pismo Ministerstwa Finansów znak: OS5-065-171-MG/2633/05 z dnia 18 maja 2005 r., zgodnie z którym gmina i urząd gminy powinny stosować jednakowe oznaczenie (numer) NIP, a w związku z ich działaniem (czynnościami) powinno być wystawione jedno rozliczenie deklaracyjne VAT.

Natomiast inne niż urzędy gmin (powiatów) i urzędy marszałkowskie, gminne jednostki organizacyjne, działające w formie np. zakładów budżetowych, jednostek budżetowych i gospodarstw pomocniczych, powinny dla celów rozliczeń z tytułu podatku VAT, rejestrować się jako odrębne podmioty tego podatku i posiadać odrębne oznaczenie (numery) NIP.

Reasumując, w świetle ustawy o podatku od towarów i usług urząd gminy powinien posługiwać się w zakresie podatku VAT numerem identyfikacji podatkowej nadanym odpowiedniej jednostce samorządu terytorialnego, tj. gminie, gdyż to właśnie gmina jest podatnikiem podatku VAT.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl