Odsetki od zaległości składkowych na ubezpieczenie zdrowotne.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 marca 2014 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Odsetki od zaległości składkowych na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027) od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne pobiera się odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości określonych dla zaległości podatkowych. Niemniej jednak należy podkreślić, że art. 32 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 1442) odsyła do odpowiedniego stosowania do składek na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie, między innymi wymierzania odsetek za zwłokę, przepisów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne.

Dlatego mimo że ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w sprawach dotyczących pobierania odsetek odsyła do stosowania przepisów podatkowych, należy je stosować z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, jako przepisów szczególnych. W związku z powyższym, w opinii Departamentu, w opisanym przypadku zastosowanie będzie miał art. 23 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby kwoty 6,60 zł, a nie art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (DzU z 2012 r., poz. 749), do którego stosowania nie odsyła art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zawierający enumeratywne wyliczenie przepisów ordynacji, które należy odpowiednio stosować do należności z tytułu składek,

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2014/9817/8