Obowiązek podatkowy z tytułu dyskonta od obligacji zero kuponowych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 grudnia 2003 r. Izba Skarbowa w Warszawie Obowiązek podatkowy z tytułu dyskonta od obligacji zero kuponowych

Pytanie:

Obowiązek podatkowy z tytułu dyskonta od obligacji zero kuponowych powstaje tylko i wyłącznie w dniu wykupu obligacji przez emitenta. W przypadku sprzedaży obligacji przed terminem wykupu wszelkie dochody ze sprzedaży, włączając w to przyrost wartości wynikający z przyrostu dyskonta, należy traktować w kategoriach zysku kapitałowego podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W związku z powyższym czy przez dyskonto dla celów podatkowych należy rozumieć różnicę między wartością nominalną a ceną zakupu tych obligacji, zapłaconą przez podatnika posiadającego obligacje w dniu wykupu, a różnicę między ceną sprzedaży obligacji ostatniemu posiadaczowi a ceną emisyjną należy traktować dla celów podatkowych jako zysk a nie dyskonto?

W przypadku odsetek wypłacanych od obligacji obowiązek zapłaty podatku od odsetek powstaje tylko i wyłącznie w dniu wypłaty odsetek przez emitenta, przy czym podstawą opodatkowania jest cała kwota przychodu. Za odsetki dla celów podatkowych nie uważa się dochodów z tytułu przyrostu wartości odsetek między dniem zakupu a dniem sprzedaży, jeżeli dzień sprzedaży przypadał przed dniem wypłaty odsetek. Czy przyrost odsetek uwzględniany w cenach transakcyjnych, mający bezpośredni wpływ na zrealizowany zysk, nie powinien od tego zysku odejmowany, z uwagi na fakt jego opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od odsetek w momencie wypłaty odsetek przez emitenta, gdyż w przeciwnym razie dochód odsetkowy może być podwójnie opodatkowany, raz jako dochód odsetkowy, drugi raz jako dochód kapitałowy?

Odpowiedź:

Dochód przy sprzedaży papierów wartościowych należy traktować jak dochód nieodsetkowy, tzn. zrealizowany nie na dyskoncie, lecz jako dochód ze sprzedaży. Podobnie przy sprzedaży papierów wartościowych oprocentowanych, wypłacana przez nabywcę cena, obejmująca często odsetki naliczone w okresie do sprzedaży (nie chodzi o odsetki skapitalizowane), lecz niezapłacone, nie stanowi w żadnej części dochodu odsetkowego, lecz dochód ze sprzedaży. Odsetki od papierów wartościowych są realizowane tylko w wyniku wypłaty dokonanej przez emitenta.

Opublikowano: www.izba-skarbowa.waw.pl