Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 2 czerwca 2008 r.
Ministerstwo Finansów
NZ/W8/MO/0657/72/2008/2969
Sprawozdania Rb-N i Rb-Z, zakres danych i sposób wypełniania.

1.

W sprawozdaniu Rb-N należy wykazać:

a)

w wierszu N3.1 gotówka - stan gotówki w kasie, łącznie z pogotowiem kasowym.

Gotówka powinna być wykazana wobec tego sektora, do którego należy jednostka sporządzająca sprawozdanie. Jeżeli więc sprawozdanie sporządza podmiot, dla którego organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego wówczas powinien wykazać stan gotówki w kasie w grupie III.

b)

w wierszu N3.2 depozyty na żądanie oraz N3.3 depozyty terminowe należy wykazać należności wynikające ze złożonych depozytów:

-

w wierszu N3.2 należy ująć w szczególności środki pieniężne na rachunku bieżącym jednostki, rachunku dochodów własnych oraz lokaty typu overnight, jak również wszelkiego rodzaju kaucje (zapłacone przez jednostkę sporządzającą sprawozdanie), o ile nie są terminowe;

-

w wierszu N3.3 należy wykazać terminowe lokaty bankowe (z wyłączeniem zdeponowanych na rachunku bankowym środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymanych wadiów, kaucji, czy depozytów zabezpieczających należyte wykonanie umów) oraz złożone przez jednostkę depozyty mające charakter swoistego rodzaju gwarancji, jeżeli nie zostały wykazane jako depozyty na żądanie.

c)

środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych (bieżących tub terminowych) należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-N w kolumnie 10 - "banki".

2.

W sprawozdaniu Rb-Z w wierszu E4 zobowiązania wymagalne należy wykazać wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Jeżeli więc jednostka nie zwróciła w terminie depozytów przyjętych w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów wówczas powinny być one wykazane w wierszu E4 sprawozdania Rb-Z.

Opublikowano: www.poznan.rio.gov.pl