NK606551/TTR/98 - Zasady współdziałania organów kontroli skarbowej z urzędami i izbami skarbowymi

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 marca 1998 r. Ministerstwo Finansów NK606551/TTR/98 Zasady współdziałania organów kontroli skarbowej z urzędami i izbami skarbowymi

W nawiązaniu do pisma nr (...) z 12 lutego 1997 r. określa się ogólne zasady współdziałania organów kontroli skarbowej z urzędami skarbowymi i izbami skarbowymi w; sprawie dostępu organów kontroli; skarbowej do danych znajdujących się w posiadaniu organów podatkowych (izb skarbowych i urzędów; skarbowych) w zakresie dostępu do informacji niezbędnych w planowaniu kontroli skarbowej. Urzędy skarbowe dysponują następującymi danymi przydatnymi w planowaniu, przygotowaniu i realizacji kontroli skarbowych:

- danymi rejestracyjnymi (NIP),

- danymi z deklaracji i zeznań (VAT, CTT i PI'T)

- innymi danymi mającymi wpływ na działania kontroli skarbowej, (zeznania majątkowe, akta dochodzeń karnych skarbowych, wyniki przeprowadzonych przez organy, podatkowe kontroli).

Z uwagi na sposób gromadzenia można je podzielić na:

dane gromadzone na nośnikach magnetycznych:

- wg standardów wprowadzonych; dla systemu POLTAX

- z wykorzystaniem aplikacji lokalnych

dane gromadzone w formie tradycyjnej (akta podatnika):

- zebrane w teczce podatnika,

- rozproszone w zależności od struktury organizacyjnej urzędu, gromadzone wg poszczególnych podatków.

Dokumentacja (dane związane z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem danych zawartych w zgłoszeniach rejestracyjnych) może być dostępna dla organów kontroli skarbowej w związku z prowadzonym postępowaniem art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników oraz dla celów planowania kontroli.

Dane z akt spraw podatkowych oraz informacje podatkowe mogą być udostępniane organom kontroli skarbowej wg zasad określonych w art. 297, 298 i 299 ustawy Ordynacja podatkowa. Dane te są dostępne na każdym etapie pracy kontroli skarbowej (planowanie, weryfikacja informacji, przygotowanie kontroli i w toku postępowania kontrolnego lub dochodowego), z wyjątkiem akt zawierających informacje wymienione w art. 182 Ordynacji podatkowej. W tym wypadku obowiązują ograniczenia wynikające z art. 297 § 1 pkt 2 (tajemnica bankowa).

Udostępnienie organom kontroli skarbowej informacji znajdujących się w posiadaniu urzędów skarbowych w celu:

1) opracowania planów kontroli dla urzędów kontroli skarbowej,

2) weryfikacji informacji napływających do urzędów kontroli skarbowej,

3) przygotowania danych niezbędnych do kontroli

Do czasu wdrożenia systemu POLTAX planowanie kontroli powinno przebiegać w następujący sposób:

1) urzędy skarbowe uzgadniają z dyrektorem izby skarbowej (w ramach nadzoru izby skarbowej koordynującej pracę urzędu skarbowego w tym zakresie) oraz ustalają z dyrektorem urzędu kontroli skarbowej szczegółowe zasady wymiany informacji;

2) dwa razy w roku przedstawiają dyrektorowi urzędu kontroli skarbowej wykaz podmiotów proponowanych do objęcia kontrolą, uwzględniając następujące kryteria:

- podmioty prowadzące księgi rachunkowe (handlowe),

- podmioty prowadzące księgi przychodów i rozchodów,

- podmioty o powiązaniach osobowych lub kapitałowych,

- podmioty wykazujące stratę na prowadzonej działalności;

3) na potrzeby planowania kontroli wyznaczeni pracownicy urzędów kontroli skarbowej dokonują weryfikacji podmiotów w wykazie na podstawie informacji zawartych w aktach podatkowych znajdujących się w urzędach skarbowych. Czynności związane z dostępem do danych znajdujących się w organach podatkowych i ich weryfikacją dokonują wyłącznie pracownicy wydziałów planowania i analiz upoważnieni przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej.

Opublikowano: Pr.Przeds. 1998/45/19