Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 listopada 1995 r.
Narodowy Bank Polski
NB/ZIP/952/95
Funkcjonowanie oddziału banku - spółki akcyjnej w strukturze banku spółdzielczego.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją Zespół Interpretacji Prawnych przedstawia następujące stanowisko w sprawie prawidłowości powołania i funkcjonowania Oddziału... Banku S.A. w strukturze Banku Spółdzielczego... w R.

Przede wszystkim wątpliwości budzi samo zawarcie umowy z dn. 10.01.1994 r. pomiędzy wymienionymi bankami, na mocy której nastąpiło włączenie do struktury organizacyjnej Banku Spółdzielczego... w R. Oddziału Gospodarczego Banku... S.A. we W. Umowa ta doprowadziła bowiem do sytuacji, gdzie jednostka organizacyjna jednej osoby prawnej jest równocześnie jednostką organizacyjną innej osoby prawnej. Pomimo braku przepisu, który by expressis verbis zabraniał tego typu praktyk, uważamy wskazane rozwiązanie organizacyjne za niedopuszczalne.

Pozostaje kwestią dyskusyjną również to, czy we wskazanym przypadku mamy do czynienia z naruszeniem przez BS zasady niekonkurencyjności. Przyjmuje się, że interesy konkurencyjne zachodzą, jeżeli są [interesami] tego samego rodzaju co będące przedmiotem działalności drugiego przedsiębiorstwa. W związku z powyższym nie można mówić o konkurencji, gdy druga strona zajmuje się interesami wyłącznie pokrewnymi lub gdy czynności są podejmowane w celach innych niż zarobkowe. W świetle tego co napisaliśmy należy stwierdzić, że naruszenie przez kierownictwo Banku Spółdzielczego... w R. zasady niekonkurencyjności może nastąpić tylko w przypadku podjęcia przez Bank... S.A. działalności komercyjnej. Przyjmując, że Oddział..., poza działalnością polegającą na wspieraniu zrzeszonego w nim BS w R., poprzez prowadzenie dla niego rachunku i dokonywanie wzajemnych rozliczeń międzybankowych, będzie realizował również pozostałe, wynikające z art. 11 ustawy z dn. 31.01.1989 r. - Prawo bankowe (DzU nr 72, poz. 359) czynności bankowe, zastanowić się należy, czy działalność w tym zakresie nie będzie konkurencyjna dla Banku Spółdzielczego. Wydaje się, że na przedstawione wątpliwości należy odpowiedzieć twierdząco.

Wątpliwości co do prawidłowości od strony prawnej budzi również powierzenie stanowisk kierowniczych w powołanym Oddziale osobom, które jednocześnie są członkami zarządu Banku Spółdzielczego. Przyjęcie takiego rozwiązania wyklucza art. 28 ust. 1 i 3 ustawy z dn. 21.06.1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 80, poz. 369).

Opublikowano: Glosa 1996/7/20