Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 4 kwietnia 1995 r.
Narodowy Bank Polski
NB/ZIP/249/95
Poręczenie kredytu.

W odpowiedzi na Pańskie pismo przekazane przez Wydział Skarg i Wniosków Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie udzielonego przez Pana poręczenia kredytu, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego przedstawia swoje stanowisko w powyższej sprawie.

Pańskie pismo nie zawiera ani nazwy banku, w którym poręczał Pan kredyt, ani też nie przytacza konkretnych faktów, które wskazywałyby na naruszenie przez bank procedury udzielania kredytów i przyjmowania poręczeń. Tylko w przypadku danych wskazujących na naruszenie przez bank obowiązujących przepisów nadzór bankowy mógłby podjąć interwencję w banku.

Poręczenie, którego Pan udzielił, jest umową, przez którą poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu udzielonego przez bank, na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił go w oznaczonym w umowie terminie. Dojście umowy do skutku uzależnione jest od złożenia oświadczenia przez obie strony, tj. przez bank i poręczyciela. W razie braku odmiennego zastrzeżenia w umowie poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny. Oznacza to, że w przypadku niespłacenia kredytu w terminie, bank może od razu dochodzić od poręczyciela spłaty zaciągniętego przez kredytobiorcę kredytu.

Z zawarciem umowy poręczenia łączą się zarówno dla banku jak i poręczyciela określone obowiązki. Bank ma obowiązek powiadomienia poręczyciela o opóźnieniu w spłacie kredytu, zachowania innych zabezpieczeń kredytu, wydania na żądanie poręczyciela wszelkich dokumentów niezbędnych do dochodzenia roszczeń regresowych w przypadku spłaty przez niego kredytu. Po stronie poręczyciela natomiast powstaje odpowiedzialność całym majątkiem, a w przypadku niespłacenia kredytu przez poręczyciela bank ma prawo dochodzić zapłaty na drodze egzekucji sądowej lub administracyjnej.

Tak więc udzielenie poręczenia jest oświadczeniem woli, które rodzi określone skutki prawne. Składając takie oświadczenie należy być świadomym tych skutków. Dlatego też przed podpisaniem umowy poręczenia należy żądać od banku wszelkich informacji w celu wyjaśnienia swoich wątpliwości. Z Pańskiego pisma wynika zresztą, że był Pan również kredytobiorcą, któremu udzielano poręczenia. Tak więc procedura udzielania kredytu i przyjmowania przez bank poręczenia powinna być Panu znana.

Jak wynika z listu, rozpoczęło się w stosunku do Pana postępowanie egzekucyjne, które z uwagi na Pańską sytuację materialną jest uciążliwe. Nie wdając się w szczegóły procedury egzekucyjnej, gdyż nie należy to do zakresu kompetencji Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, możemy jedynie poinformować, że zgodnie z przepisami art. 829-839 kodeksu postępowania cywilnego egzekucja podlega ograniczeniom, m.in. co do: przedmiotów urządzenia domowego, zapasów żywności i opału, narzędzi niezbędnych do osobistej pracy zarobkowej dłużnika. Organ prowadzący egzekucję jest zobowiązany do postępowania zgodnie z tymi przepisami.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku spłaty przez poręczyciela kredytu, służy mu, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, roszczenie regresowe, czyli domaganie się zwrotu zapłaconej kwoty.

Opublikowano: Glosa 1995/6/25