Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 7 lutego 1996 r.
Narodowy Bank Polski
NB/ZIP/109/96
Dyskonto weksli.

W odpowiedzi na prośbę o opinię w sprawie umowy o dyskonto weksli, zawartej pomiędzy Bankiem S.A. we W. a Cukrownią "S.", Zespół Interpretacji Prawnych przedstawia następującą opinię:

Z art. 29 ustawy z dn. 31.01.1989 r. - Prawo bankowe wynika, że ustawodawca zalicza dyskonto weksli do czynności kredytowych w szerokim tego słowa znaczeniu. Z istoty operacji dyskontowej wynika, iż prowadzi ona do udzielenia sprzedającemu weksel kredytu, ponieważ otrzymuje on środki pieniężne w terminie wcześniejszym niż ten, na który opiewa weksel. Spłata kredytu następuje w momencie wykupu weksla w terminie płatności, przy czym spłacającym przy wekslu własnym jest wystawca weksla.

W świetle powyższego kredyt dyskontowy należy traktować jak klasyczny kredyt udzielony w oparciu o mechanizm umowy kredytowej z art. 27 Prawa bankowego. W związku z tym mają tu zastosowanie wszystkie instytucje, jakie wiążą się z kredytem.

Opublikowano: Glosa 1996/10/23