Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 grudnia 1995 r.
Narodowy Bank Polski
NB/ZIP/1058/95
Badania statystyczne NBP a statystyka publiczna GUS.

W nawiązaniu do pisma prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie uregulowań zawartych w ustawie o statystyce publicznej Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dn. 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (DzU z 1995 r., nr 88, poz. 439) dane zbierane i gromadzone przez Narodowy Bank Polski na podstawie innych niż przedmiotowa ustawa przepisów, są danymi systemów informacyjnych administracji publicznej, zwanymi danymi administracyjnymi. Zgromadzone dane administracyjne w zakresie, formie i terminach określanych każdorazowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej, NBP przekazuje nieodpłatnie służbom statystyki publicznej (art. 13 ust. 3).

Z zapisów tych jednoznacznie wynika, iż tego rodzaju dane nie są objęte tajemnicą statystyczną, którą definiuje art. 10 ustawy.

Podkreślić należy, iż na mocy niniejszej ustawy badania statystyczne statystyki publicznej prowadzi Główny Urząd Statystyczny i podległe mu urzędy statystyczne (art. 20 ust.1). Jednak na wniosek Rady Statystyki Rada Ministrów w programie badań statystycznych może ustalić, że badanie statystyczne będzie prowadzone przez Narodowy Bank Polski, o ile badanie to wymaga wiedzy specjalistycznej, którą dysponuje ten organ, jeżeli jest on w posiadaniu danych zgromadzonych w innym celu (art. 20 ust. 2). W sytuacji, w której pracownicy NBP, wykonujący czynności dotyczące statystyki publicznej, mają bezpośredni dostęp do danych indywidualnych i danych osobowych, zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczeni do wykonywania tych czynności po złożeniu przyrzeczenia (art. 12).

Ponadto zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 9 ustawy o statystyce publicznej zadaniem Głównego Urzędu Statystycznego jest przekazywanie Narodowemu Bankowi Polskiemu wynikowych informacji statystycznych w zakresie, terminach i w formach określonych w programie badań statystycznych.

Opublikowano: Glosa 1996/9/24