Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 24 września 1998 r.
Narodowy Bank Polski
NB/BPN/I/183/98
Wliczanie nieruchomości do limitu koncentracji kapitałowej banku.

Problematyce nabywania przez banki nieruchomości poświęconych jest kilka przepisów ustawy z dn. 29.08.1997 r. - Prawo bankowe. Podstawowym zapisem w tej sprawie jest art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 Prawa bankowego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 banki mogą nabywać i zbywać nieruchomości oraz wierzytelności zabezpieczone hipoteką. Z kolei art. 6 ust. 3 określa, iż środki finansowe wydatkowane przez bank na inwestycje kapitałowe w inne podmioty (o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1) oraz na nabywanie nieruchomości i wierzytelności zabezpieczonych hipoteką nie mogą łącznie przekroczyć 60% funduszy własnych banku.

Nieruchomości dotyczy także art. 30 Prawa bankowego, który w ust. 2 stanowi, iż część kapitału założycielskiego banku może być wniesiona w formie wkładów niepieniężnych w postaci wyposażenia i nieruchomości, jeśli będą one bezpośrednio przydatne w działalności bankowej, z tym że wartość wnoszonych wkładów niepieniężnych nie może przekraczać 15% kapitału założycielskiego. Z kolei w razie podwyższania kapitału banku wartość wkładów niepieniężnych nie może przekraczać 15% funduszy podstawowych banku.

Ponadto do nieruchomości nabywanych przez bank będzie miał zastosowanie jako przepis przejściowy art. 180 Prawa bankowego, który stanowi, iż banki, które w dniu wejścia w życie ustawy przekraczają limity określone w art. 6 ust. 1 pkt 1 i w ust. 3 oraz w art. 71, obowiązane są osiągnąć te limity do 31 grudnia 1999 r.

Łącząc normy zawarte w powyższych przepisach nasuwa się wniosek, iż do limitu, o którym mowa w art. 6 ust. 3 Prawa bankowego, nie powinny być wliczane nieruchomości wniesione przez założycieli i akcjonariuszy banku jako wkłady niepieniężne. Bank będzie natomiast obowiązany, po upływie okresu przejściowego, o którym mowa w art. 180, utrzymywać zaangażowanie kapitałowe w inne podmioty oraz w nieruchomości i wierzytelności zabezpieczone hipoteką na poziomie nie przekraczającym 60% funduszy własnych i jednocześnie przestrzegać przepisu art. 6 ust. 1 pkt 4 - tzn. jeżeli wśród przejętych od dłużnika składników majątku będą nieruchomości, to ich wartość także powinna być wliczana do limitu 60% funduszy własnych. Z powyższego limitu będą jedynie wyłączone, zgodnie z art. 179 Prawa bankowego, nieruchomości nabyte w ramach zamiany wierzytelności banku na składniki majątku dłużnika w toku postępowania określonego w ustawie z dn. 3.02.1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż do limitu koncentracji kapitałowej banku należy wliczać wszystkie nieruchomości z wyjątkiem nieruchomości wniesionych przez założycieli i akcjonariuszy banku jako wkłady niepieniężne oraz nieruchomości nabytych w ramach zamiany wierzytelności banku na składniki majątku dłużnika w trybie postępowania określonego w ustawie o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków.

Jednocześnie informuję, iż zostały podjęte działania zmierzające do nowelizacji art. 6 ustawy - Prawo bankowe w sposób umożliwiający wyłączenie wszystkich nieruchomości z limitu koncentracji kapitałowej banku.

Opublikowano: Glosa 1999/4/24