Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 18 grudnia 2003 r.
Narodowy Bank Polski
NB-BASB-III-521-928/03
Nowa Umowa Kapitałowa

W związku z przewidywanym wejściem w życie opracowanej przez Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego Nowej Umowy Kapitałowej oraz Dyrektywy Komisji Europejskie CAD III, banki winny podjąć stosowne działania w celu dostosowania się do zawartych w ww. dokumentach uregulowań. W szczególności banki winny dokonać wyboru metod pomiaru ryzyka i co za tym idzie pomiaru wysokości wymogu kapitałowego oraz wprowadzić je w życie w przewidywanym w NUK terminie.

Z uwagi na to, że dostosowanie do projektowanych zmian stanowi złożony, wymagający odpowiedniego przygotowania proces, banki winny opracować plany, określające niezbędne do wykonania działania wraz z terminami ich realizacji. W celu zapewnienia prawidłowego wdrożenia zapisów NUK, realizacja tych planów winna być przy tym odpowiednio monitorowana przez władze Banku.

W tej sytuacji uprzejmie proszę o przedstawienie do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego:

1. Planu działań w zakresie dostosowania się do zapisów NUK, a także oceny aktualnego stopnia przygotowania do wymogów wynikających z powyższej umowy ze wskazaniem podjętych już działań w tym zakresie.

2. Informacji o rodzaju metody, jaką Bank zamierza stosować w celu pomiaru ryzyka.

3. W zależności od wyboru metody, informacji o stopniu przygotowania Banku (informatycznego, organizacyjnego) do dokonywania czynności dotyczących:

- w przypadku zamiaru stosowania metody standardowej w zakresie ryzyka kredytowego:

a) podziału aktywów na portfele zgodnie z wymaganiami Nowej Umowy Kapitałowej,

b) przypisywania wag ryzyka poszczególnym należnościom w zależności od rodzaju portfela, ratingu zewnętrznego, kategorii klasyfikacji należności, rodzaju zabezpieczenia, terminu zapadalności,

c) klasyfikacji należności zagrożonych w zależności od stopnia ich wyrezerwowania,

- w przypadku stosowania metody wewnętrznych ratingów w zakresie ryzyka kredytowego:

a) podziału aktywów na portfele zgodnie z odpowiednimi zasadami NUK,

b) spełnienia kryteriów jakościowych odnośnie konstrukcji systemu zarządzania ryzykiem kredytowym,

c) gromadzenia i posiadania odpowiedniej liczby danych niezbędnych do kalkulacji parametrów modelu,

d) spełnienia minimalnych kryteriów dot. struktury i charakterystyk systemu ratingowego.

- w przypadku zamiaru stosowania metody BIA (Basic Indicator Approach) w zakresie ryzyka operacyjnego, wyodrębnienia z wyników finansowych tzw. "wyniku brutto" obliczonego w określony, przewidziany w dokumentach Komitetu Bazylejskiego, sposób.

- w przypadku zamiaru stosowania metody STA, ASTA (ryzyko operacyjne):

a) alokacji tzw. "wyniku brutto" na osiem linii biznesowych (bankowość korporacyjna, inwestycyjna, detaliczna, rozliczenia, zarządzanie aktywami, działalność agencyjna, bankowość handlowa, pośrednictwo brokerskie),

b) spełnienia kryteriów jakościowych w powiązaniu z podstawowymi zasadami zarządzania ryzykiem poprzez: posiadanie opracowanego i opisanego systemu zarządzania i oceny ryzyka operacyjnego oraz wprowadzenie systemu zarządzania raportowaniem zapewniającego raportowanie ryzyka operacyjnego wewnątrz instytucji.

4. Aktualnego stanu przygotowań w zakresie budowy wewnętrznych modeli alokacji kapitału ekonomicznego.

5. Aktualnego stanu przygotowań - w przypadku banków nie będących częścią grup skonsolidowanych - w zakresie sporządzania sprawozdawczości (obejmującej m.in. informacje dotyczące zakresu stosowania NUK, strukturę kapitału, ekspozycje i oceny ryzyka, adekwatność kapitałową).

6. Informacji nt. innych działań podejmowanych w związku z wejściem w życie NUK.

Oczekuję na przedstawienie powyższych informacji do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Banku w terminie do dnia 16 lutego 2004 r.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przedkładanie półrocznych sprawozdań z realizacji planów, informujących o postępie prac w zakresie dostosowania się do zapisów NUK. Sprawozdania takie winny być przesyłane do końca każdego miesiąca następującego po danym półroczu, a pierwsze sprawozdanie winno zostać sporządzone wg stanu na 30 czerwca 2004 r.

Opublikowano: LEX nr 7035