NA.III. 0221-21/09, Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w sprawozdaniu Rb-28S. - Pismo wydane przez: Regionalna Izba... - OpenLEX

NA.III. 0221-21/09 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w sprawozdaniu Rb-28S.

Pisma urzędowe
Status: Nieaktualne

Pismo z dnia 27 listopada 2009 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu NA.III. 0221-21/09 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w sprawozdaniu Rb-28S.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 października 2009 r. (wpłynęło do Izby 13 listopada 2009 r.) w sprawie wykazywania w sprawozdaniu Rb-28S za III kwartały 2009 r. zobowiązań z tytułu nieprzekazania w terminie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalny uprzejmie wyjaśniam.

Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdanie Rb-28S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.). Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 4 i 5 instrukcji do sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej załącznik nr 34 do rozporządzenia, w sprawozdaniu tym, w kolumnie "Zobowiązania ogółem" wykazuje się wszystkie bezsporne zobowiązania niespłacone do końca okresu sprawozdawczego, natomiast w kolumnie "Zobowiązania wymagalne" wykazuje się zobowiązania, których termin zapłaty minął przed upływem okresu sprawozdawczego, a nie są ani przedawnione, ani umorzone, z wyszczególnieniem zobowiązań powstałych w latach ubiegłych i zobowiązań powstałych w roku bieżącym.

Pracodawca na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.) przekazuje równowartość dokonanych odpisów na dany rok kalendarzowy na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów. Jak wynika z tych zapisów nieprzekazanie w terminie ustawowym kwot odpisów staje się zobowiązaniem wymagalnym z dniem 1 października. W związku z powyższym, sporządzając sprawozdanie Rb-28S na dzień 30 września jednostka powinna ująć kwoty nieprzekazanych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tylko w kolumnie " Zobowiązania ogółem". Mając na względzie przedstawiony stan faktyczny i prawny należy stwierdzić, iż błędnie zostały wykazane kwoty w sprawozdaniu Rb-28S sporządzanym za III kwartały 2009 r., gdyż wykazano je również w kolumnie "Zobowiązania wymagalne".

Opublikowano: www.rio.opole.pl