MWM-5846/95 - Powstanie obowiązku podatkowego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 26 października 1995 r. Ministerstwo Finansów MWM-5846/95 Powstanie obowiązku podatkowego.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi przypadków szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego, określonego w § 46 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 133, poz. 688, zm., 1995 r. Nr 41, poz. 212), uprzejmie wyjaśniam co następuje:

1) w przypadkach określonych w tym przepisie nie mają zastosowania ogólne zasady powstania obowiązku podatkowego określone w art. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), zwłaszcza dotyczące momentu wystawienia faktury oraz otrzymania opodatkowanej zaliczki;

2) obowiązek podatkowy powstaje w przypadkach określonych w tych przepisach; jeżeli np. przepis posługuje się pojęciem "otrzymania całości lub części zapłaty", należy przez to rozumieć faktycznie otrzymaną kwotę, którą uzyskano kasowo lub którą uznano rachunek podatnika;

3) kwota, o której mowa w pkt 2, jest zaliczana do obrotu podatnika w miesiącu otrzymania, niezależnie od tego, jaką kwotę należności określił podatnik w wystawionej fakturze.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1996/3/20