MWM-3067/94 - Terminy wystawiania faktur lub rachunków uproszczonych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 22 czerwca 1994 r. Ministerstwo Finansów MWM-3067/94 Terminy wystawiania faktur lub rachunków uproszczonych.

W związku z napływającymi pytaniami od podatników i aparatu skarbowego dotyczących wystawiania faktur VAT i rachunków uproszczonych uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

1. Terminy wystawiania faktur reguluje art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599) oraz w rozdz. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r., w sprawie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 39, poz. 176, Nr 59, poz. 272 i Nr 134, poz. 652).

2. Zgodnie z ustawową zasadą, jeśli sprzedaż towarów, wykonanie usługi lub inne czynności wymienione w art. 2 ustawy powinny być potwierdzone fakturą VAT lub rachunkiem uproszczonym, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury VAT lub rachunku uproszczonego, nie później jednak niż w 7 dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Oznacza to, że:

a) wcześniejsze wystawienie faktury (rachunku) niż 7 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, następujące jednak po wydaniu towaru lub usługi, powoduje powstanie obowiązku podatkowego;

b) jeżeli wystawienie faktury (rachunku) nastąpiło po upływie 7 dnia od wydania towaru lub wykonania usługi, obowiązek podatkowy powstaje 7 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

3. Od dnia 1 stycznia 1994 r. dodano do art. 6 ust. 4 zdanie drugie w brzmieniu: "Wystawienie faktury lub rachunku uproszczonego następuje nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę". Przepis ten wzbudził wiele kontrowersji i sprzecznych interpretacji, a także jest niekiedy niemożliwy do praktycznego wykonania: dotyczy to przypadków wydania towarów lub wykonania usług w ostatnim dniu miesiąca, zwłaszcza pod koniec tego dnia. W związku z tym - mając na celu uniknięcie sporów interpretacyjnych - oraz kierując się słusznym interesem podatników uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

a) jeśli towar wydano lub wykonano usługę w ostatnim kalendarzowym dniu miesiąca, podatnik może wystawić fakturę (rachunek) do 7 dnia następnego miesiąca; obowiązek podatkowy w tym przypadku powstaje w miesiącu wystawienia faktury (rachunku), a obrót z tego tytułu powinien być uwzględniony w ewidencji w miesiącu wystawienia faktury (rachunku);

b) faktury VAT wystawione w sposób określony w pkt a) - jeśli nie zawierają innych błędów - są dla odbiorcy podstawą do odliczenia podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku, jeśli odliczenie lub zwrot przysługuje na podstawie odrębnych przepisów.

4. Jeśli podatnik wystawił w trakcie miesiąca fakturę VAT w terminie późniejszym niż 7 dni od wydania towaru lub wykonania usługi, nie później jednak niż w ostatnim dniu tego miesiąca, a faktura ta nie zawiera innych błędów, jest ona podstawą do odliczenia u odbiorcy podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przysługuje odliczenie lub zwrot.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1995/1/23