MR/845054/2008 - Stanowisko Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury w sprawie kierowców.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 lipca 2008 r. Ministerstwo Infrastruktury MR/845054/2008 Stanowisko Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury w sprawie kierowców.

Osoba zatrudniona na stanowisku dostawcy może również wykonywać obowiązki kierowcy u tego samego pracodawcy pod warunkiem, że ma odpowiednie uprawnienia do prowadzenia danej kategorii pojazdu.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 lit. c rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85, kierowcą jest osoba która prowadzi pojazd nawet przez krótki okres, lub która jest przewożona w pojeździe w celu podjęcia w ramach swoich obowiązków jego prowadzenia w razie potrzeby. Oznacza to, że pojazd może prowadzić dwóch kierowców, stanowiąc tym samym załogę. W myśl art. 4 lit. o rozporządzenia UE pod pojęciem "załogi kilkuosobowej należy rozumieć sytuację, w której w trakcie każdego okresu prowadzenia pojazdu pomiędzy dwoma kolejnymi dziennymi okresami odpoczynku lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku w pojeździe przebywa co najmniej dwóch kierowców w celu prowadzenia pojazdu. Przez pierwszą godzinę obsady kilkuosobowej obecność innego kierowcy lub kierowców jest fakultatywna, ale przez pozostałą część tego okresu jest obowiązkowa".

Opisany w artykule "Prowadzi firmowe auto i raz jest kierowcą, a raz magazynierem" (DF z 18 lipca br.) przypadek dotyczy załogi kilkuosobowej, stąd Inspekcja Transportu Drogowego mogła uznać mechanika samochodowego również za kierowcę.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi dodatkowych badań lekarskich dla osób kierujących pojazdami Departament Transportu Drogowego informuje, że na podstawie ustawy o transporcie drogowym obowiązkowym badaniom lekarskim, przeprowadzanym celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, podlegają kierowcy wykonujący transport drogowy rzeczy, transport na potrzeby własne oraz kierujący pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Badaniom podlegają również kierowcy wykonujący przewóz drogowy osób pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu osób w zarobkowym przewozie drogowym.

Nie podlegają badaniom lekarskim tylko kierowcy, którzy wykonują przewóz drogowy rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t oraz wykonujący niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy, osób pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu nie więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą.

Opublikowano: Rzeczposp. DF 2008/175/3