Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 lipca 2015 r.
Możliwość przekroczenia limitu debetowego w kartach kredytowych.
Ministerstwo Finansów
false

W odpowiedzi na interpelację nr 33306 Pana Posła (...) z dnia 30 czerwca b.r. w sprawie braku zabezpieczeń bankowych umożliwiających przekroczenie limitu debetowego w kartach kredytowych, Ministerstwo Finansów przekazuje następujące stanowisko.

Wskazana przez Pana Posła sytuacja wykonania transakcji płatniczej ponad limit przyznany w umowie o kartę kredytową, może mieć hipotetycznie miejsce, gdy karta kredytowa wyposażona jest w możliwość dokonywania transakcji w trybie off-line 1 .

Należy jednak zauważyć, że funkcjonalność zbliżeniowa karty płatniczej jest opcją, z której użytkownik karty może zrezygnować, obawiając się dokonywania niekontrolowanych płatności.

Zgodnie z pkt 1.1 "Rekomendacji Rady ds. Systemu Płatniczego w zakresie bezpieczeństwa kart zbliżeniowych" "wydawca karty płatniczej powinien umożliwić klientowi wybór opcji korzystania z funkcji zbliżeniowej lub niekorzystania z niej. Zarówno wydawca, jak i klient powinien mieć możliwość zarządzania funkcjonalnością zbliżeniową poprzez wyłączenie/włączenie funkcjonalności zbliżeniowej. Wydawca karty płatniczej powinien udostępnić klientowi informację o możliwości wyłączenia tej funkcjonalności oraz o trybie i procedurze takiego wyłączenia".

Wspomniane rekomendacje zobowiązują także wydawców kart do poinformowania klienta o tym, że korzystanie z funkcjonalności zbliżeniowej może spowodować przekroczenie dostępnego salda rachunku, jak również o konieczności dołożenia przez klienta należytej staranności w celu ograniczenia wystąpienia tego typu przekroczenia. Wydawcy kart płatniczych są również zobowiązani do aktywnego zarządzania parametrami systemów kartowych w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia przekroczenia dostępnego salda rachunku karty i ograniczenia wartości przekroczenia tego salda.

Niezależnie od instrumentów ochronnych zapewnionych przez wspomnianą Rekomendację wskazać należy, że również obowiązująca ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 873, z późn. zm.) zawiera regulacje dotyczące m.in. autoryzacji transakcji płatniczych, odpowiedzialności płatnika za nieautoryzowane transakcje, czy ciężaru dowodu, że transakcja płatnicza była autoryzowana.

Należy także zauważyć, że świadome i racjonalne korzystanie z karty kredytowej pozwala uniknąć niepożądanych kosztów wynikających z niespłacania zadłużenia w terminie. W opinii Ministerstwa Finansów stawia to instrument karty kredytowej jako jeden z wygodniejszych sposobów zaciągania zobowiązań finansowych na krótki okres, które mogą nie wiązać się z jakimikolwiek odsetkami, gdy zadłużenie jest spłacane w terminie. Dzieje się tak dlatego, ponieważ w przypadku kart kredytowych, banki wyznaczają klientowi tzw. okres bezodsetkowy, w którym klient może płacić kartą kredytową, korzystając z nieoprocentowanego kredytu. Na okres bezodsetkowy składają się miesięczny okres rozliczeniowy (z reguły 28-31 dni) oraz okres na spłatę zadłużenia bez odsetek (w zależności od banku i rodzaju karty jest to zwykle 20-25 dni).

1

W przypadku transakcji offline kartą płatniczą nie jest zakładana blokada autoryzacyjna na rachunku klienta. Nie następuje więc standardowe blokowanie środków na poczet rozliczenia przesłanego przez akceptanta (blokada nie jest widoczna w historii operacji w serwisie transakcyjnym). W przypadku autoryzacji offline kwota transakcji pobierana jest po kilku dniach od jej dokonania, w momencie realnego przesłania zestawienia transakcji przez punkt handlowo-usługowy.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl