ŁUS-II-2-423/83/07/JB - Koszt wytworzenia środka trwałego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 czerwca 2007 r. Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi ŁUS-II-2-423/83/07/JB Koszt wytworzenia środka trwałego.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie ustalenia kosztu wytworzenia środka trwałego w świetle art. 16g ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku.

Pismem z dnia 26 marca 2007 r. Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie potwierdzenia, że na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 roku, do kosztu wytworzenia środków trwałych można zaliczyć koszty usług hotelarskich, koszty przewozu, koszty posiłków pracowników dostawców zagranicznych, którzy dokonywali montażu maszyn i urządzeń na potrzeby Spółki, jako koszty bezpośrednio związane z procesem oddawania do użytku środków trwałych.

Spółka przedstawiając następujący stan faktyczny poinformowała, iż w 2005 roku zaciągnęła pożyczkę w walucie obcej (USD) na sfinansowanie zakupów środków trwałych. Na dzień oddania środków trwałych do użytkowania Spółka ustaliła koszt ich wytworzenia, który obejmował: wartość zużytych do wytworzenia środków trwałych rzeczowych składników majątku w cenach nabycia i wykorzystanych usług obcych wraz z kosztami pobytu personelu dostawców dokonującego montażu maszyn i urządzeń oraz koszty generowane przez pracowników spółki pomagającej uruchomić produkcję i inne koszty dające się zaliczyć do wartości środków trwałych.

Zdaniem wnioskodawcy do kosztu wytworzenia środków trwałych można zaliczyć koszty usług hotelarskich, koszty przewozu, koszty posiłków pracowników dostawców zagranicznych, którzy dokonywali montażu maszyn i urządzeń na potrzeby Spółki jako koszty bezpośrednio związane z procesem oddawania do użytku środków trwałych.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje, że zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia.

Stosownie do treści art. 16g ust. 4 ww. ustawy za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Zatem do wartości początkowej wytworzonego środka trwałego zalicza się ogół kosztów poniesionych w związku z jego wytworzeniem od momentu rozpoczęcia inwestycji, aż do momentu przekazania środka trwałego do używania.

Wg opinii tutejszego organu podatkowego sformułowanie, "inne dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych" oznacza, że katalog wydatków poniesionych w związku z wytworzeniem środka trwałego powiększających jego wartość początkową jest otwarty. Mogą to być również, poza wyjątkami wskazanymi w tym przepisie, inne nie wymienione wprost koszty, które będą miały wpływ na wartość początkową danego składnika majątku.

Uznając za prawidłowe stanowisko Spółki, wg którego do kosztu wytworzenia środków trwałych można zaliczyć koszty usług hotelarskich, koszty przewozu, koszty posiłków pracowników dostawców zagranicznych, którzy dokonywali montażu maszyn i urządzeń na potrzeby spółki, jako koszty bezpośrednio związane z procesem oddawania do użytku środków trwałych, tutejszy organ podatkowy orzekł jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w 2006 r.

Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl