ŁUS-II-2-423/260/07/JB - Dotyczy zaliczenia umownych odsetek kapitałowych oraz prowizji z tytułu zaciągnięcia i wykorzystywania kredytu przeznaczonego na zakup nieruchomości oraz wybudowanie hali produkcyjno biurowej na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej do kosztów inwestycji poniesionych na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej w świetle § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 200, poz. 1463).

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 października 2007 r. Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi ŁUS-II-2-423/260/07/JB Dotyczy zaliczenia umownych odsetek kapitałowych oraz prowizji z tytułu zaciągnięcia i wykorzystywania kredytu przeznaczonego na zakup nieruchomości oraz wybudowanie hali produkcyjno biurowej na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej do kosztów inwestycji poniesionych na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej w świetle § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 200, poz. 1463).

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia umownych odsetek kapitałowych oraz prowizji z tytułu zaciągnięcia i wykorzystywania kredytu przeznaczonego na zakup nieruchomości oraz wybudowanie hali produkcyjno biurowej na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej do kosztów inwestycji poniesionych na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej w świetle § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 200, poz. 1463) uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku.

Pismem z dnia 29 czerwca 2007 r. (data wpływu 3 lipca 2007 r.) Spółka reprezentowana przez radcę prawnego wystąpiła z pytaniem: czy uiszczone przez podatnika na rzecz banku umowne odsetki kapitałowe oraz prowizje z tytułu zaciągnięcia i wykorzystywania kredytu przeznaczonego na zakup nieruchomości oraz wybudowanie hali produkcyjno biurowej na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, które z mocy art. 28 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zwiększają cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jako koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania nabycia i wytworzenia środków trwałych, zaliczają się do kosztów inwestycji poniesionych na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej w trakcie trwania zezwolenia?

Jak wynika z opisanego stanu faktycznego Spółka otrzymała w dniu 1 kwietnia 2005 r. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jednym z warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy jest poniesienie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15. kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 289 z późn. zm.) w wysokości co najmniej 9.614.100,00 (dziewięć milionów sześćset czternaście tysięcy sto 00/100) PLN nie później niż do dnia 31 grudnia 2007 r.

W dniu 16 maja 2005 r. podatnik zawarł umowę o kredyt z bankiem,.. S.A., mocą której bank udzielił kredytobiorcy kredytu do kwoty 2.000.000,00 EUR (dwa miliony euro). Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 2 ww. umowy kredytowej bank nalicza odsetki od dziennego salda wykorzystanego kredytu, w oparciu o zmienną stopę Euro Interbank Offered Ratę od salda wykorzystanego kredytu według stanu z końca każdego dnia, na podstawie stopy dla depozytów jednomiesięcznych powiększoną o odpowiednią marżę, obowiązującą aż do ustalenia kolejnej stopy dla następnego dnia roboczego. Ponadto z mocy § 7 umowy kredytowej bank pobiera prowizję od udzielonego kredytu we wskazanej w umowie wysokości. Podatnik prawidłowo realizował zobowiązanie zaciągnięte poprzez zawarcie umowy kredytowej, co oznacza, że w terminach zapłaty uiszczał na rzecz wierzyciela-banku należne odsetki umowne kapitałowe oraz prowizje.

Podatnik wykorzystał zaciągnięty kredyt na zakup nieruchomości położonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wybudowanie na zakupionej nieruchomości hali produkcyjno-biurowej oraz zakup nowych oraz używanych środków trwałych. Wszystkie nabyte i wytworzone aktywa zostały zaliczone przez podatnika do składników jego majątku.

Zdaniem Spółki uiszczone przez podatnika na rzecz banku w okresie do dnia przyjęcia do używania środków trwałych, umowne odsetki kapitałowe oraz prowizje z tytułu zaciągnięcia i wykorzystywania kredytu zwiększają cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jako koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania nabycia i wytworzenia środków trwałych i zaliczają się do kosztów inwestycji poniesionych na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej w trakcie trwania zezwolenia uprawniających do udzielenia pomocy publicznej.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje, że stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 z późn. zm.) korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Zwolnienie to przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy (art. 17 ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1-4 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 200, poz. 1463), za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące:

-

ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;

-

ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;

-

kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;

-

ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Stosownie do art. 16g ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się:

1.

w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia,

2.

w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia.

Za cenę nabycia uważa się stosownie do art. 16g ust. 3 ww. ustawy kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Za koszt wytworzenia uważa się stosownie do art. 16g ust. 4 ww. ustawy wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Zgodnie z § 6 ust. 5 ww. rozporządzenia cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zgodnie z art. 28 ust. 8 pkt 2 ww. ustawy o rachunkowości cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

W opinii tut. organu podatkowego, umowne odsetki kapitałowe oraz prowizje z tytułu zaciągnięcia i wykorzystywania kredytu, z którego Spółka sfinansowała zakup nieruchomości oraz wybudowała halę produkcyjno-biurową na terenie specjalnej strefy ekonomicznej zaliczane do wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosownie do art. 16g ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania stosownie do § 6 ust. 5 ww. rozporządzenia, zaliczają się do kosztów inwestycji określonych w § 6 ust. 1 pkt 1-4 ww. rozporządzenia Rady Ministrów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną w postaci zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r, o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uznając za prawidłowe stanowisko Spółki przedstawione we wniosku Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego, orzekł jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl