Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 lipca 2007 r.
Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi
ŁUS-II-2-423/123/07/AT
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych ze środków obrotowych pracodawcy, związanych z imprezami okolicznościowymi organizowanymi dla pracowników.

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia wydatków, poniesionych ze środków obrotowych, związanych z imprezami okolicznościowymi organizowanymi dla pracowników do kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) uznaje za prawidłowe stanowisko Spółki przedstawione we wniosku.

Pismem z dnia 16 kwietnia 2007 r. (złożonym osobiście w dniu 16 kwietnia 2007 r.) Spółka wystąpiła z zapytaniem: czy wydatki poniesione ze środków obrotowych pracodawcy, związane z imprezami okolicznościowymi organizowanymi dla pracowników takimi jak np. spotkania integracyjne, świąteczne, kulturalne, rekreacyjno - sportowe, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Jednostka organizuje dla pracowników imprezy okolicznościowe takie jak: spotkania świąteczne, okolicznościowe imprezy rekreacyjne, sportowe, kulturalne, wyjazdy integracyjne. Wydatki z tego tytułu, np. usługi gastronomiczne, noclegowe, artystyczne, organizacji imprez, transportowe, zakup żywności oraz napojów, finansowane są ze środków obrotowych. Celem tych spotkań jest poprawa efektywności pracy, poprzez bliższe poznanie się pracowników, większe zaangażowanie w sprawy firmy, poprawę atmosfery pracy i zintegrowanie się pracowników z pracodawcą.

Zdaniem Wnioskodawcy wszelkie koszty poniesione z tytułu wymienionych imprez na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości jako koszty związane z działalnością gospodarczą Spółki. Nie są to koszty reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy określającym, że nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów, w tym alkoholowych. Reprezentacja bowiem to stwarzanie i utrwalanie dobrego wizerunku firmy, czyli działania skierowane na zewnątrz firmy. Natomiast koszty poniesione w związku z ww. imprezami w perspektywie zakładają zwiększenie przychodu, wpływają bowiem na wzrost zaangażowania pracowników w sprawy firmy, poprawę atmosfery pracy i zintegrowanie pracowników z pracodawcą, co skutkuje wzrostem wydajności pracy, lepszą organizacją i dyscypliną pracy, a przez to zwiększeniem efektywności.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje, iż stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów musi być racjonalnie i gospodarczo uzasadniony oraz między nim a spodziewanym przychodem musi zachodzić związek przyczynowo - skutkowy tego typu, że jego poniesienie ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów.

Do kategorii kosztów mających związek z przychodami należą tzw. koszty pracownicze, obejmujące m.in. wynagrodzenia zasadnicze, nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, jak również organizowaniem różnego typu imprez okolicznościowych i integracyjnych na rzecz pracowników. Imprezy te mają na celu stworzenie dobrej atmosfery pracy w firmie oraz zintegrowanie pracowników zarówno pomiędzy sobą, jak i z pracodawcą, co w konsekwencji powinno przełożyć się na efektywniejszą pracę w firmie mającą wpływ na osiąganie przychodów.

Zatem wydatki poniesione na opisane przez Spółkę imprezy, o ile są racjonalne i wykazują związek przyczynowo - skutkowy z przychodami, spełniają wymogi określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli stanowią koszty uzyskania przychodów.

Do ww. wydatków nie będzie miał zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów, w tym alkoholowych. Jak słusznie bowiem zauważa Spółka, reprezentacja to stwarzanie i utrwalanie dobrego wizerunku firmy, czyli działania skierowane na zewnątrz firmy. Natomiast opisane w stanie faktycznym imprezy są adresowane do pracowników, a nie do kontrahentów Spółki. Wydatki poniesione w związku z tymi imprezami nie odpowiadają definicji reprezentacji.

W świetle powyższego Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, uznając za prawidłowe stanowisko Spółki przedstawione we wniosku, postanowił jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl