ŁUS-II-2-415/15/05/JB - Opodatkowanie majątku pozostałego z likwidacji spółki od całej wartości albo tylko od nadwyżki przekraczającej wartość kapitału włożonego wcześniej do spółki przez byłego wspólnika

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 6 października 2005 r. Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi ŁUS-II-2-415/15/05/JB Opodatkowanie majątku pozostałego z likwidacji spółki od całej wartości albo tylko od nadwyżki przekraczającej wartość kapitału włożonego wcześniej do spółki przez byłego wspólnika

Pytanie podatnika

Czy wspólnik jako osoba fizyczna otrzymując majątek pozostały z likwidacji spółki musi go opodatkować od całej wartości, czy tylko od nadwyżki w wartości przekraczającej wartość włożonego do spółki wcześniej kapitału?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.06.2005 r. (data wpływu 06.07.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku.

Pismem z dnia 25.06.2005 r. (data wpływu 06.07.2005 r.) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wystąpiła z pytaniem:

Czy wspólnik jako osoba fizyczna, otrzymując majątek pozostały z likwidacji spółki musi go opodatkować od całej wartości, czy tylko od nadwyżki w wartości przekraczającej wartość włożonego do spółki wcześniej kapitału?

Jak wynika ze stanu faktycznego uchwałą z dnia 12.12.2003 r. Zgromadzenia Wspólników sporządzoną w formie aktu notarialnego podatnik, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością został postawiony w stan likwidacji (wpis do KRS dnia 17.05.2004 r.). Kapitał zakładowy wynosi 250.000 zł. Jedynym udziałowcem jest obywatel polski ze stałym miejscem pobytu za granicą. W wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego likwidator dokonał spłaty wszystkich zobowiązań spółki oraz ściągnął jej należności. Pozostał majątek o wartości 390.000,00 zł, w tym: nieruchomości o wartości 340.000,00 zł oraz gotowizna w kwocie 50.000,00 zł.

Zdaniem Spółki opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega nadwyżka nad wartością kapitału włożonego wcześniej do spółki, gdyż w istocie ta nadwyżka jest przysporzeniem dla udziałowca. Wartość kapitału, nie jest wszak przychodem faktycznie uzyskanym przez udziałowca, gdyż tą wartość on cały czas posiadał (w postaci udziałów). Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania stawka wynosi 15 %. Zastosowanie ww. stawki uzależnione jest od posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje, że stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów są m. in. kapitały pieniężne. Za przychody z kapitałów pieniężnych stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c cytowanej ustawy uważa się dywidendy i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również podział majątku likwidowanej spółki. Jak wynika z treści przepisu art. 24 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej. Od wymienionego dochodu (przychodu) pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (art. 30a ust. 1 pkt 4 oraz ust. 6 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Stosownie do art. 30a ust. 2 ww. ustawy przepisy ust. 1 pkt 1-5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji.

Jak z powyższego wynika płatnik winien pobrać zryczałtowany podatek od całej kwoty wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki z o.o. "L...". Wynika to z faktu zaliczenia przez ustawodawcę wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki do przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4c ww. ustawy. Wobec powyższego tutejszy organ podatkowy uznając za nieprawidłowe stanowisko podatnika, że opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlega jedynie nadwyżka nad wartością kapitału włożonego wcześniej do spółki, postanowił jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, traci moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących. Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl