LK-PP-1134/2/LM/JB/2004 - Opłata skarbowa od potwierdzenia zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 kwietnia 2004 r. Ministerstwo Finansów LK-PP-1134/2/LM/JB/2004 Opłata skarbowa od potwierdzenia zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT.

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami na tle pobierania opłaty skarbowej od potwierdzeń zarejestrowania podatników w podatku od towarów i usług jako podatników VAT, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia:

1. Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.), w tym w załączniku w części II Czynności urzędowe, polegające na określeniu stawki opłaty skarbowej od potwierdzenia zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego (art. 144 ustawy o VAT). W związku z tym potwierdzenie zarejestrowania podatnika od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego, dokonane przez naczelnika urzędu skarbowego na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT-5), implikuje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 152 zł na podstawie ust. 12a część II załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

2. Na podstawie art. 96 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Potwierdzenie to nie jest tożsame z potwierdzeniem, o którym mowa w art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, i należy je traktować jako zaświadczenie w rozumieniu przepisów art. 306a Ordynacji podatkowej. Wydawane jest na podstawie złożonego wniosku, a zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w urzędowym potwierdzeniu faktu, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Zgodnie z przepisami III części załącznika, określającymi stawki opłaty skarbowej od zaświadczeń, zaświadczenia, dla których nie określono odrębnej stawki opłaty skarbowej, są objęte obowiązkiem zapłaty tej opłaty według ogólnej stawki w wysokości 11 zł (ust. 11 część III załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).

3. Przepisy części II załącznika do ustawy, dotyczące czynności urzędowych, zawierają zamknięty katalog czynności podlegających opłacie skarbowej. Opłacie tej podlegają zatem wyłącznie te czynności urzędowe, które są wymienione w II części załącznika do ustawy. W katalogu tym nie określono stawki opłaty skarbowej od potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE (VAT-5UE), dokonane przez naczelnika urzędu skarbowego na podstawie art. 97 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), nie podlega opłacie skarbowej (...).

Opublikowano: Biul.Skarb. 2004/3/19