LK-IV-4306/IN-US/3/06/MM - Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn darowizny dokonanej między małżonkami w spółce jawnej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 czerwca 2006 r. Izba Skarbowa w Łodzi LK-IV-4306/IN-US/3/06/MM Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn darowizny dokonanej między małżonkami w spółce jawnej

Pytanie podatnika

Czy dokonana między małżonkami darowizna udziałów w spółce jawnej podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu z dnia 19 maja 2006 r. Nr IV-436-1/2006. Na powyższą decyzję przysługuje odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w terminie 14 dni od jej doręczenia (art. 221, 233 § 2 Op).

Wnioskiem z dnia 17 marca 2006 r. Spółka jawna zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu o dokonanie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej (Op). Z zawartego we wniosku stanowiska podatnika wynika, że darowizna udziałów w spółce jawnej dokonana przez wspólnika na rzecz małżonka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn w sytuacji, gdy majątek małżonków objęty jest wspólnością majątkową. W postanowieniu z dnia 19 maja 2000 r. Nr IV-436-1/2006 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu uznał ww. stanowisko za prawidłowe, uznając że przedmiotem opisanej we wniosku darowizny może być tylko zespół praw niemajątkowych dotyczących udziału w spółce jawnej, które nie są objęte opodatkowaniem zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) (upsd).

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego wynikającego z ww. wniosku oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, co następuje. Zgodnie z art. 33 pkt 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.) - prawa majątkowe wynikające z udziału w spółce jawnej należą do osobistego majątku małżonków. Darowizna takich praw podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn (psd) na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. Tak więc zawarte we wniosku z dnia 17 marca b.r. stanowisko podatnika, zgodnie z którym przedmiotowa czynność nie podlega opodatkowaniu - należy uznać za nieprawidłowe. W ww. wniosku podatnik powołał również przepis art. 4 ust. 1 pkt 10 upsd, dotyczący zwolnienia od podatku nabycia przez małżonka w drodze darowizny zakładu wytwórczego, budowlanego usługowego lub jego części - pod warunkiem prowadzenia tego zakładu przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat stanie niepogorszonym. Uznając, że przedmiotowa darowizna nie podlega opodatkowaniu psd - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu nie zajął stanowiska dotyczącego tego zwolnienia.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi darowizna udziałów w spółce jawnej nie jest czynnością zwolnioną od podatku na podstawie ww. przepisu. Dla zastosowania zwolnienia obdarowany winien spełnić łącznie dwa warunki: nabyć zakład (lub jego część), prowadzić zakład przez okres 5 lat. W wyniku przedmiotowej czynności żaden z tych warunków nie może być spełniony. Spółka jawna jest właścicielem swojego majątku, w tym prowadzonego przez nią zakładu (przedsiębiorstwa). W wyniku opisanej we wniosku darowizny obdarowany nabędzie udziały w spółce (prawa majątkowe i niemajątkowe) a nie część przedsiębiorstwa (majątku spółki). Spółka jawna prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Nie jest więc możliwe uznanie, że prowadzącym zakład będzie nabywca udziałów.

Zgodnie z art. 14b § 2 pkt 2 Op, organ odwoławczy zmienia z urzędu postanowienie wydane w trybie art. 14a § 4 Op - jeżeli postanowienie to rażąco narusza prawo. Biorąc pod uwagę powyższe - należało orzec jak w sentencji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl