Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 października 2004 r.
Opłata skarbowa od zaświadczeń wydawanych rolnikom ubiegającym się o rentę strukturalną.
Ministerstwo Finansów
LK-746/LM/EO/04

W nawiązaniu do pisma z dnia 9 sierpnia 2004 r., znak: (...), w sprawie opłaty skarbowej od zaświadczeń wydawanych rolnikom ubiegającym się o rentę strukturalną, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Zgodnie z generalną zasadą, wyrażoną w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.), opłacie tej podlegają, w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego.

Wyjątki od powyższej zasady zostały wskazane w art. 2 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej oraz w części III, w kolumnie 4 załącznika do ww. ustawy.

Wymienione wyżej przepisy nie przewidują wyłączenia lub zwolnienia od opłaty skarbowej zaświadczeń wydawanych w związku z ubieganiem się o rentę strukturalną, w związku z czym zaświadczenia te podlegają opłacie skarbowej według stawek przewidzianych w części III załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, w zależności od treści zaświadczenia.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów wyjaśnia, iż przedmiotowe zaświadczenia nie mogą korzystać z wyłączenia od obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej, przewidzianego w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o opłacie skarbowej, gdyż nie mają one charakteru zaświadczeń wydawanych w sprawach ubezpieczenia społecznego.

Stosownie bowiem do art. 2 pkt 1 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539 ze zm.) renta strukturalna jest miesięcznym świadczeniem pieniężnym przysługującym za przekazane gospodarstwo rolne po spełnieniu warunków określonych w ustawie, a prawo do niej nie przysługuje rolnikowi, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, albo który jest objęty innym niż rolnicze ubezpieczeniem społecznym lub zaopatrzeniem emerytalnym. Powyższe oznacza, iż renta strukturalna jest przyznawana alternatywnie w stosunku do świadczenia należnego z ubezpieczenia społecznego.

Mając powyższe na uwadze, należy pamiętać, iż zaświadczenia wydawane w związku z ubieganiem się o rentę strukturalną nie korzystają z wyłączenia od obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej, przewidzianego w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o opłacie skarbowej.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2004/5/31