Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 19 maja 2004 r.
Udział biegłego w postępowaniu w sprawie ustalania wartości rynkowej.
Ministerstwo Finansów
LK-131/LM/JB/2004

Odpowiadając na pismo (...) w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm.), Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Generalną zasadę ustalania podstawy opodatkowania w podatku od spadków i darowizn ustanawia przepis art. 7 ust. l ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm.). Analiza normatywnej treści tego przepisu jednoznacznie wskazuje, że podstawę opodatkowania w tym podatku stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Zasada ta znajduje zastosowanie także wtedy, gdy organ podatkowy ustala wartość z uwzględnieniem opinii biegłych. Mając na uwadze przepisy art. 7 i 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn, dotyczące ustalania podstawy opodatkowania, należy stwierdzić, że organ podatkowy nie jest związany opinią biegłego, gdyż stanowi ona jedynie część materiału dowodowego gromadzonego w sprawie. Na organie podatkowym ciąży jednak bezwzględny obowiązek dokładnego ustalenia stanu faktycznego i prawnego sprawy oraz określenie podstawy opodatkowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rzeczoznawca majątkowy, określając wartość rynkową nieruchomości w postępowaniu w sprawie podatku od spadków i darowizn, prowadzonym przez organ podatkowy, powinien określić wartość nieruchomości bez uwzględnienia długów i ciężarów, których zakres wyznaczają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn. Okoliczność ta powinna być zaznaczona w sporządzonym operacie szacunkowym. Stosowanie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn w zakresie odliczania długów i ciężarów należy do kompetencji organu podatkowego. Jest to istotne szczególnie dlatego, że niejednokrotnie ustalenie w konkretnym przypadku zakresu obciążeń wymaga przeprowadzenia postępowania przez organ podatkowy z udziałem podatników.

Ministerstwo Finansów potwierdza zatem stanowisko Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, zaprezentowane w piśmie, iż rzeczoznawca majątkowy powołany jako biegły w postępowaniu dotyczącym określenia wartości rynkowej nieruchomości dla celów podatku od spadków i darowizn nie określa i nie uwzględnia obciążeń, których zasady obliczania normują przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, jako normy szczególne w tym względzie.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2004/5/31