L.dz. P.III.480/75/91 - (bez tytułu).

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 grudnia 1991 r. Ministerstwo Sprawiedliwości L.dz. P.III.480/75/91 (bez tytułu).

Niniejszym prezentuje się stanowisko Departamentu Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1991 r. Ldz. P.III.480/75/91, w sprawie formy pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce.

Podstawą prawną rozstrzygnięcia przedmiotowego zagadnienia, tj. właściwej formy pełnomocnictwa dotyczącego przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce, jest art. 12 ustawy z dnia 12 XI 1965 r. - prawo prywatne międzynarodowe.

Artykuł ten przewiduje:

- właściwość prawa państwa, które jest właściwe dla danej czynności; lub

- właściwość prawa państwa, w którym nastąpiło sporządzenie pełnomocnictwa.

Prawem właściwym dla oceny zobowiązania dotyczącego nieruchomości położonej w Polsce jest prawo polskie, stosownie do art. 25 § 2 prawa prywatnego międzynarodowego.

Kodeks cywilny przewiduje w tym zakresie wymóg sporządzenia aktu notarialnego (art. 158 k.c. w zw. z art. 99 k.c.).

Formą wystarczającą jest jednak dokonanie tej czynności zgodnie z prawem państwa, w którym sporządzono pełnomocnictwo. Oznacza to, że wystarczające jest zachowanie przewidzianej przez ustawodawstwo USA formy sporządzenia pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości.

Zgodnie z art. 1138 zd. 2 k.p.c. sporządzone w USA pełnomocnictwo do przeniesienia nieruchomości położonej w Polsce, powinno być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo konsularne.

Dla zapobieżenia wypadkom kwestionowania przez organy polskie tego rodzaju pełnomocnictw, celowe jest, aby polski urząd konsularny stwierdzał zgodność z prawem miejscowym formy sporządzonego pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 13.02.1984 r. o funkcjach konsulów, konsul może sporządzić akt notarialny, pod warunkiem uzyskania od Ministra Sprawiedliwości pisemnego upoważnienia, wydanego na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych.

Opublikowano: Rejent 1992/10/87