KS 5 II-2198-2333-213-221/98 - Kontrola skarbowa, a przepisy ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie badania ksiąg podatkowych.

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 23 października 1998 r. Ministerstwo Finansów KS 5 II-2198-2333-213-221/98 Kontrola skarbowa, a przepisy ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie badania ksiąg podatkowych.

W związku z powtarzającą się sytuacją uchylania przez izby skarbowe decyzji inspektorów kontroli skarbowej z powodu naruszania przepisów art. 193 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Ministerstwo Finansów wyjaśnia, co następuje:

Na mocy art. 24 ust. 3 ustawy o kontroli skarbowej mają zastosowanie do postępowania kontrolnego, prowadzonego w ramach kontroli skarbowej, przepisy ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie badania ksiąg podatkowych. Przy określaniu podstaw opodatkowania organom kontroli skarbowej przysługują m.in. uprawnienia organu podatkowego przewidziane art. 193 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 193 § 6-8 organ podatkowy powinien sporządzić protokół z badania ksiąg podatkowych i następnie w ciągu 14 dni od jego doręczenia umożliwić stronie wypowiedzenie się co do jego treści. Natomiast przepisy ustawy o kontroli skarbowej przewidują trzydniowy termin do zgłoszenia przez stronę wyjaśnień lub zarzutów (art. 22 ust. 2). Zatem ta sama kwestia (termin składania wyjaśnień do protokołu) została w obu ustawach uregulowana odmiennie. Wobec braku wyraźnych wskazówek ustawodawcy należy stosować w tym przypadku zasadę wykładni lex posterior generali non derogat priori legi speciali (ustawa późniejsza ogólna nie uchyla ustawy wcześniejszej szczególnej).

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że Ordynacja podatkowa ma zastosowanie do postępowania kontrolnego jedynie w zakresie nieuregulowanym w ustawie o kontroli skarbowej. Kwestia zgłaszania zastrzeżeń do protokołów została w pełni uregulowana w ustawie o kontroli skarbowej.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że izby skarbowe nie mają podstaw do uchylania decyzji inspektora kontroli skarbowej w sytuacji, gdy w toku postępowania kontrolnego wyznaczono termin 3 dni, a nie 14 do zgłaszania uwag przez podatnika.

Analogicznie brak jest również podstaw do nakładania przez organ odwoławczy obowiązku sporządzania odrębnego protokołu w świetle art. 193 § 6 Ordynacji podatkowej, jeżeli inspektor sporządził protokół, o którym mowa np. w art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy o kontroli skarbowej.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1998/6/32