KS/061/902-01/1616/95, Błędy na rachunku. - Pismo wydane przez: Komisja Papierów Wartościowych - OpenLEX

KS/061/902-01/1616/95 - Błędy na rachunku.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 4 lipca 1995 r. Komisja Papierów Wartościowych KS/061/902-01/1616/95 Błędy na rachunku.

W odpowiedzi na pismo, które wpłynęło do Urzędu Komisji Papierów Wartościowych, pragnę poinformować o stanowisku Urzędu w przedmiotowej sprawie.

Z opisanej sytuacji oraz wyjaśnień DM Banku... SA wynika, iż w celu pokrycia powstałego na Pańskim rachunku debetu, w dniu 23.09.1994 r. anulowano zlecenie kupna z dn. 10.03. 1994 r. Ponieważ powyższa operacja była niezgodna z obowiązującymi przepisami, w dniu 7.03.1995 r. przeprowadzono korektę, tzn. wycofano anulację i przywrócono debet na Pańskim rachunku.

Jak wynika z Pańskiego pisma, to z inicjatywy biura dokonano anulowania poprawnie złożonego i zrealizowanego zlecenia. W opinii Urzędu KPW fakt, że to właśnie biuro jest podmiotem zawodowo zajmującym się określonymi czynnościami, powoduje odpowiedzialność biura za powstałą z tego tytułu sytuację.

Z załączonych przez Pana pism wynika pośrednio, iż pierwotny debet na Pańskim rachunku powstał w efekcie wykorzystania nienależnych Panu środków pieniężnych, zapisanych na koncie jako wynik błędnych księgowań systemu komputerowego. Zgodnie z art. 405 kodeksu cywilnego osoba, która bez podstawy prawnej uzyskała korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązana jest do jej zwrotu. Stąd żądanie biura należy uznać za uzasadnione. Osobną kwestię stanowi natomiast operacja anulowania ww. zlecenia kupna, która nie powinna była mieć miejsca. Biorąc pod uwagę powyższe DM Banku... SA poinformował, iż w przypadku zgłoszenia przez Pana roszczeń z tytułu poniesionej szkody na skutek braku 3 akcji Wedel SA na rachunku w okresie od anulowania do momentu przeprowadzenia korekty, DM gotów jest zawrzeć ugodę na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

Pragnę ponadto poinformować, iż jakkolwiek KPW będzie analizowała tę kwestię, realizując zadania nadzorcze, wynikające z ustawy z dn. 22.03.1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (DzU z 1994 r., nr 58, poz. 239 z późn. zm.), to kwestie cywilno-prawne związane np. z oceną faktu zawarcia (lub nie) ugody może rozstrzygnąć tylko sąd powszechny. KPW nie jest organem rozsądzającym spory o prawa majątkowe, jakie mają miejsce pomiędzy biurem maklerskim, a jego klientami.

Opublikowano: Glosa 1996/2/24