Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 19 lutego 2003 r.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Korzystanie z pomocy finansowej ze środków funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych.

Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających umożliwiła bankom spółdzielczym, w których nie występuje niebezpieczeństwo niewypłacalności, skorzystanie z nisko oprocentowanych pożyczek na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzanymi procesami łączeniowymi. Banki spółdzielcze, które w okresie trzech lat przed dniem wejścia w życie wymienionej wyżej ustawy dokonały połączenia z innym bankiem, bądź zamierzają się połączyć, mogą nadal ubiegać się o zwrotną pomoc finansową z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na sfinansowanie poniesionych i planowanych nakładów wynikających z połączenia na cele określone w art. 35 ust. 3 ww. ustawy.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w latach 2001-2002 na inwestycje związane z łączeniem się banków spółdzielczych udzielił 84 pożyczek na kwotę 103.762 tys. zł. Z kwoty tej zostało przeznaczone:

-

43.338,60 tys. zł na unifikację programów i sprzętu informatycznego,

-

2.308,55 tys. zł na ujednolicenie technologii bankowej,

-

613,35 tys. zł na ujednolicenie procedur finansowo-księgowych,

-

115,98 tys. zł na unifikację oferty produktów i usług bankowych.

Znaczący udział w udzielonej przez Fundusz pomocy finansowej miały środki przeznaczone na unifikację programów i sprzętu informatycznego. Kwota wykorzystana na te cele umożliwiła bankom wdrożenie nowych scentralizowanych systemów informatycznych bądź ich modyfikację oraz zakup nowego sprzętu i oprogramowania.

Natomiast na inne inwestycje związane z procesami łączeniowymi Fundusz udzielił pomocy w wysokości 57.385,62 tys. zł.

Pomoc ta została wykorzystana przez banki w szczególności na:

*

modernizację sal operacyjnych w związku ze zwiększoną obsługą klientów,

*

adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na skarbce, archiwa, sale konferencyjne,

*

utworzenie nowych stanowisk pracy w związku ze wzrostem zadań Centrali,

*

modernizację i remonty siedzib banków,

*

instalację lub ujednolicenie systemów zabezpieczających,

*

zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony transportu wartości.

Pragnę poinformować, że na koniec 2002 r. kwota funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych uwzględniająca dokonane przez banki spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek wyniosła 45.272,25 tys. zł. Wysokość tego funduszu pozwala na udzielanie dalszej pomocy finansowej bankom na udokumentowane koszty i planowane nakłady związane z łączeniem się banków.

Istnieje również możliwość uzyskania dodatkowej pomocy przez banki, które:

*

realizując procesy łączeniowe poniosły wyższe koszty i nakłady niż udokumentowały we wcześniejszych wystąpieniach o pomoc z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych,

*

ponoszą w dalszym ciągu koszty i przewidują ponoszenie nakładów na inwestycje wynikające z dokonanych procesów łączeniowych.

Pragnę przypomnieć, że ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. daje również możliwość skorzystania do 28 stycznia 2004 roku z pomocy finansowej na nabycie akcji banku zrzeszającego. Dotychczas Fundusz nie otrzymał od banków żadnego wniosku o udzielenie pomocy na ten cel.

Fundusz ma nadzieję, że banki spółdzielcze, które nie będą w stanie spełnić samodzielnie do 31 grudnia 2005 r. wymogu wynikającego z art. 172 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo bankowe dotyczącego zwiększenia sumy funduszy własnych do poziomu nie niższego niż równowartość 500.000 euro, wcześniej podejmą działania zmierzające do tworzenia silniejszych struktur, wykorzystując fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych do zmniejszenia obciążeń związanych z procesami konsolidacyjnymi.

Opublikowano: www.bfg.pl